اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎن، اﻣﺮﯾﮑﺎ هیچ زﻧﯽ را در هیچ ﻧﻘﻄﻪ ای از رها ﻧﺨﻮاهد ﮐﺮد!

تا رهایی زنان افغانستان هنوز راهی طولانی باقیست....

قطعنامه دومین مجمع عمومی: در مورد موقعیت جنبش زنان افغانستانی

به آمریکایی ها بگویید ما به اندازه کافی درد و رنج داشته ایم، خرابی و بد بختی داشته ایم!

تجاوز به افغانستان را محكوم کنيد !

لشکر کشی کشورهای غربی به افغانستان را محکوم می کند.

افغانستان قانون اساسی در پيچ و تاب شريعت اسلامی

گفتگو با چند تن از فعالین دسته هشت مارچ زنان افغانستان

خشونت علیه زنان تا حد مرگ

موقعیت جنبش زنان افغانستانی