زنان افغانستانی و عراقی اولين قربانيان جنگ های  تجاوزگرانه آمريکا و شرکا

ستم بر زن در افغانستان

زنان افغانستان و قوانین ضد زن

متن سخنرانی در راهپيمائی ۴ مارس کارزار زنان عليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی در فرانكفورت

راهپيمائی ۸ مارس بیان اتحاد همه آنانی است که می خواهند برای لغو قوانين ضد زن و مجازات های اسلامی بجنگند!

افغانستان: تظاهرات روستائیان علیه تجاوز به زنان

آكسيون اعتراضی عليه سنگسار زنان در افغانستان!

انتخابات نمايشی افغانستان مشكلی را حل نخواهد كرد!

رهائی زنان به دست زنان!

نابودی افغانستان جوهر دمكراسی آمريكائی!

قطع نامه پنجمين مجمع عمومی