پیام به مراسم یادبود رفیق آذر درخشان

نگاهی به وضعیت زنان افغانستان بعد از ۱۱ سپتمبر

ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنی ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ در اﺧﺒﺎر ﺟﻬﺎن ﺟﺎئی ﻧﺪارﻧﺪ!

ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنی ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ در اﺧﺒﺎر ﺟﻬﺎن ﺟﺎئی ﻧﺪارﻧﺪ!

استبداد درونی و استبداد حکومتی

آخرين تحولات لويه جرگه قانون اساسی

سرکوب مهاجرین افغان توسط رژیم ایران و همبستگی طبقاتی کارگری!

ارمغان"دموکراسی" و" عدالت اجتماعی" در افغانستان

گزارش تظاهرات برلین

تجزیه و تحلیلی بر قانون زن ستیز حکومت کرزای