سرسخن: این بار کور خوانده اید!

اين بار ديگر نيازی نيست بگوئيم انتخاب بين بد و بدتر به تداوم همين رژيم خدمت مي‌کند. بر عکس، اين رژيم جمهوری اسلامی است که در برابر نفرت و انزجار عميق اکثريت مردم خصوصا طبقات فرودست جامعه، انتخابات پيشا رو برای ش به کابوس بدل شده است.

خلافت اسلامی و سرکوب زنان در ترکیه!

اردوغان از همان ابتدای قدرت‌گيری با جمله معروف‌ش «هر سقط جنين يک کشتار است»، حمله به زنان و دستاوردهای جنبش زنان را آغاز کرد و از آن زمان تا کنون تلاش کرده فرهنگ و سنت‌های مذهبی و پدر سالارانه را در جامعه اشاعه دهد.

«من حقیقت را می گویم و حقیقت وحشی و خطرناک است!» نوال سعداوی

نوال سعداوی در خاطرات ش می‌نویسد که او، زیر بار «کشوری که آزادی و احساس غرور را از او می‌گیرد؛ به همسری که برابری با او را نمی‌پذیرد؛ و به خدائی که او را تنها نیمه انسان خلق کرده» نمی‌رود.

خودسوزی، فریاد اعتراضی به سرخی آتش که به خاکستر می‌نشیند!

ناقص‌سازی اندام جنسی زنان و کودکان دختر!

جمع بندی از مبارزه و مقاومت زنان و جنبش زنان در ایران!

هشتم مارس، روز جهانی زن را به همبستگی سلاح گونه زنان تبدیل کنیم!

مبارزات زنان زندانی سیاسی!