سرسخن: مبارزه گسترده و نوید بخش زنان علیه طالبان در راه است!

آری مردم جهان به چشم خود اوج جنایت، خیانت، پستی و پلشتی امپریالیست‌های آمریکائی، این مدعیان دمکراسی را دیدند.

مسئول جان باختن هزاران نفر از مردم در اثر ابتلا به کرونا، رژیم جمهوری اسلامی است!

در میان این میلیون‌ها نفر از تهیدستان جامعه، زنان سرپرست خانوار، زندگی اشان به معنی واقعی کلمه به مرز نابودی کشیده شده است. پیشبرد سیاست مصونیت جمعی، برای رژیم جمهوری اسلامی مناسبت ترین، کم هزینه‌ترین و با صرفه‌ترین راه حل بود، راه حلی که برای مردم هزینه سنگینی به همراه داشت.

مردم افغانستان متاع گندیده و متعفن آمریکائی- پاکستانی به نام طالبان را تحمل نخواهند کرد!

بحران بی‌آبی و مرگ طبیعت!

برده داری مدرن، خرید و فروش زنان کارگر خانگی!

موقعیت زنان در ایران و سایر جوامع در «ازدواج سفید»

بخش چهارم: از گام‌های اولیه تا جهش‌های بعدی درباره پیدایش انسان، سرچشمه ستم بر زن و راه رسیدن به رهائی

ما زنان برده نمی‌شویم!