تنها در تهران در سالگرد قیام زن زندگی آزادی، ۶٠٠ زن بازداشت شده اند!

تنها همین هجم گسترده بازداشت زنان در روز سالگرد، کافی است تا نشان دهد که با هیچ نیرویی نمی توانند مانع از فوران آتشفشان خشم زنان که به مدت ٤٤ سال فشرده شده است، بشوند!

هنر اعتراضی - بایدن: کنار زنان و شهروندان ایران ایستاده ایم!

همزمان با سالگرد خیزش ژینا، آزادسازی پول های بلوکه شدۀ ایران توسط امریکا، پشتیبانی و حمایت مالی از حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر مردم و محکم کردن پایه های لرزان این حکومت فاشیستی است.

جنایت، وحشت، نا امنی و سرکوب، فضای حاکم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان!

این در حالی است که سازمان های مدافع حقوق بشر تحت سرپرستی امپریالیست بزرگ امریکا و سایر کشور های حامی این سازمان های پوشالی، در مقابل این جنایت ها نه تنها سکوت شرمگین اختیار کرده، بلکه جلوی چشم همه مردم جهان، به حمایت های مالی از حکومت جنایتکار و زنستیز طالب، ادامه می‌دهند.

هجوم ۱۲ مأمور به خانه بهار خورشیدی

با همبستگی و مسلح شدن به خط و تشکل انقلابی، می رویم تا جمهوری اسلامی را با هدف ساختن جامعه ای عاری از ستم و استثمار سرنگون سازیم!

سلاخی زن و دختر، توسط پدر خانواده!

گوش ها عادت کرده اند و اخبار زن‌کشی، به بخش معمولی از خبرهای روزانه و هفتگی بدل شده اند! به قدری عادی شده که نیازی دیده نمی شود هویت و نام افراد گفته شود. در بخش علل مرگ و میر زنان، سهم قابل توجهی هم به «قتل توسط مردان خانواده» تخصیص دارد! ولی این زنان، تنها عدد و آمار نیستند!

زنان و توافق نامه ی بی شرمانۀ دوحه!

زنان در این دو سال حاکمیت این رژیم، کاملا از اجتماع حذف و خانه نشین شدند و زنانی که هم در مقابل این گروه ضد زن مقاومت و ایستادگی کردند، سرکوب، زندانی، مجازات و حذف شدند. اما جهان در همسویی با شعار فریبکارانۀ کشور های امپریالیست: «طالبان تغییر کرده اند»، بی شرمانه سکوت کرده است.

زنان افغانستان و سکوت شرمناک جهان!

دو سال است که جهان با چشمان باز شاهد همه‌ی جنایت‌های جنگی، جنایت‌های ضدانسانی، آپارتاید جنسیتی و قومی، جابه‌جایی‌ها و کوچ‌های اجباری، نسل‌کشی، تبعیض‌ نژادی و تروریستی‌سازی جغرافیای افغانستان از سوی طالبان هستند.

سپیده قلیان

طالبان اعتراض خیابانی زنان در کابل را به‌هم زدند!

این حکومت جنایتکار را تنها به همت زنان و مردان ستمدیده افغانستان و با مبارزات پی گیر آنان می توان از قدرت به زیر کشید!

نقش آزادی در شکوفایی هنر مردمی!

هنر مردمی در خدمت تغییر، در حکومت های فاشیستی در ایران، با وجود اختناق شدید همواره تلاش کرده که از هر دریچه ای سر برون آورد. بسیاری از این کارهای هنری، در دوران سیاه اختناق شاه و شیخ، خلق شدند و در دل ستمدیدگان جای گرفتند.