قتل زنان برای حفظ «ناموس» توسط مردان، بازتاب مناسبات قدرتی است که با قهر دولتی میان زن و مرد نهادینه شده است!

در نظام جمهوری اسلامی، نظامی که با اشاعه ایدئولوژی، قوانین و مجازات‌های اسلامی زن ستیزانه‌اش به مردان اجازه قهر علیه زنان را صادر کرده است، طبیعی است که دست مردان خانواده برای قتل زنان، تحت نام حفظ «ناموس» و «شرف خانواده» باز باشد.

درود بر زنان مبارز که در صف اول مبارزه علیه طالبان ایستاده‌اند!

در دفاع از زنان و مردم افغانستان علیه طالبان، امپریالیست‌های آمریکائی و سایر مرتجعین

دادخواهی واقعی، به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی گره خورده است!

ما یک بار دیگر اعلام می‌کنیم که کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ را فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم! ما شکنجه‌های وحشیانه‌ی جنسیتی زنان و اعدام دسته دسته آنان در دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ را فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم! ما سرکوب خونین دی ۹۶ و آبان ۹۸ را فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم!

فریاد "نهِ" زنان به حکومت طالبان

نامه ارسالی از افغانستان به \"سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

از تمامی زنان و مردان جهان می خواهیم به ما بپیوندند و با ما یک صدا شوند تا هیچ زنی در افغانستان و کل جهان مورد ظلم و بی عدالتی های حکومت های زور گو و بی رحم قرار نگیرد .

فراخوان تظاهرات در دفاع از زنان و مردم افغانستان علیه طالبان، آمریکا و سایر مرتجعین

مهری جعفری را در فتح قله ها از دست دادیم!

مهر جعفری حقوق دان، شاعر و از فعالین حوزه زنان، کودکان و حقوق بشر بود. ما از دست دادن یکی از یاران و فعالین جنبش زنان را به کوشندکان حقوق کودکان، پناهند ه گان، به ورزشکاران ، هنرمندان و به ویژه به خانواده او تسلیت می گوئیم.

صدای زنان افغانستان علیه طالبان در سراسر جهان باشیم!