با مبارزات سراسری ماشین کشتار و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی را در هم شکنیم!

علیه موج اعدام های جمهوری اسلامی به ما بپیوندید تا همراه هم بتوانیم با افشای هر چه بیشتر جنایات جمهوری اسلامی افکار مردم مترقی را جلب کنیم.

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس یکشنبه ۷ می

فراخوان۸ مارس ۲۰۲۳ روز جهانی زن!

ما زنان ایران و افغانستان امسال با اتکا بر دستاوردهای مبارزات شکوهمند زنان در خيزش ژينا در ايران و مبارزات شجاعانه زنان در افغانستان، دامنه حمايت و همبستگی انترناسيوناليستی را در ميان خواهران هم سنگرمان گسترده تر کرده و اين گونه صفوف مبارزاتی مان را براي ساختن آينده، آينده اي فارغ از ستم جنسی و جنسيتی و طبقاتی رقم خواهیم زد.

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۲۶ فوریه

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۲۲ ژانویه

موضوع جلسه: «وکالت فشردۀ پدرسالاری»

فراخوان به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۲۷ نوامبر

فراخوان آکسیون در کشورهای انگلیس، هلند و آلمان

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس/ یکشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۲/ ۱۷ مهر ۱۴۰۱

فراخوان آکسیون در لندن- ژینا نامت رمز شد، رمز مبارزه علیه رژیم زن ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی!