ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنی ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ در اﺧﺒﺎر ﺟﻬﺎن ﺟﺎئی ﻧﺪارﻧﺪ!

ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنی ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ در اﺧﺒﺎر ﺟﻬﺎن ﺟﺎئی ﻧﺪارﻧﺪ!

استبداد درونی و استبداد حکومتی

آخرين تحولات لويه جرگه قانون اساسی

سرکوب مهاجرین افغان توسط رژیم ایران و همبستگی طبقاتی کارگری!

ارمغان"دموکراسی" و" عدالت اجتماعی" در افغانستان

گزارش تظاهرات برلین

تجزیه و تحلیلی بر قانون زن ستیز حکومت کرزای

تظاهرات زنان افغانستان بر علیه قانون بردگی !

متحدانه علیه تجاوز آمریکا به افغانستان بپا خیزید!