زنجیره خشونت علیه زنان به قدمت هزاران سال و به درازای همه مرزهای جهان

آنچه پیشرو دارید منتخبی است از مقالات، بیانیه ها و ترجمه هایی که از سازمان زنان هشت مارس و یا فعالین آن در مورد خشونت علیه زنان منتشر شده است.
انتشار این مجموعه تلاشی است در جهت ارتقا آگاهی بر سر اشکال گوناگون خشونت بر علیه زنان و ارائه ی راه حل در جهت از بین بردن آن.
امروز ما در جهانی زندگی میکنیم که زنجیره ی خشونت علیه زنان به قدمت هزاران سال و به درازی همه ی مرزهای جهان کشیده شده است.
در جهانی که خشونت علیه زنان بیداد میکند؛ و در یک مقیاس جهانی زنجیره ی بهم پیوسته ای از خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان است.

در بیست و پنجمین سالگرد زندانیان سیاسی دهه ۶٠ و تابستان خونین ۶٧

در بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی بر آن شدیم که مجموعه ای از سخنرانی ھا، پیام ھا و اطلاعیه ھای سازمان زنان ھشت مارس و فعالین این سازمان را در مورد علل کشتار انقلابیون و مبارزین دھه ۶٠ و تابستان ۶٧ را در اختیار خواننده گان قرار دھیم.
امید داریم که انتشار این مجموعه کمکی باشد برای آگاه کردن ھر چه بیشتر نسل جوان از تاریخ مبارزاتی نسلی که جرئت کرد برای ساختن جامعه ای که در آن زندان و زندانی معنا نداشته باشد، خلاف جریان شنا کند.

تنھا صداست كه می ماند.... گفته ها و نوشته ها (مجموعه دوم)

رفيق آذر درخشان، وظيفه ی انتشار مجموعه ی نوشته ها و سخنرانی های خود را، به نگارنده ی اين سطور سپرد. خوشبختانه در هنگام حيات رفيق، بخشی از آن مجموعه در كتابی با نام «زنان سال صفر» انتشار يافت.كاری كه بدون همياری بيدريغ و شبانه روزی بسياری از رفقا و دوستان آذر ميسر نبود. اينك مجموعه «تنها صداست كه می ماند» پيشروی شماست.

مجموعه ای از نقد نظرات زنان لیبرال و اصلاح طلب

آن چه در پیش رو دارید منتخبی است از نوشته های فعالین سازمان زنان هشت مارس در برخورد به نظریه پردازان و پروژه های زنان لیبرال و اصلاح طلب، خصوصا از زمان شکل گیری کمپین یک میلیون امضا، همگرایی جنبش زنان و ...
انتشار این مجموعه برای زنان و دختران جوان نسل سوم که حضوری جسورانه در صحنه سیاسی بخصوص در خیزش توده ای پس از "انتخابات" ۸۸ داشتند از اهمیت برخوردار است.

مجموعه ای از سخنرانی ھای زنان در اولین نشست زنان چپ و کمونیست

نشست زنان چپ و کمونیست می تواند گام مهمی و فصل تاریخی مھمی در دفتر جنبش انقلابی زنان باشد.
ستم بر زنان یا فرودستی زن یكی از آن روابط اجتماعی ستمگرانه ای است كه به استحكام شالوده ھای جامعه طبقاتی استثماری خدمت می كند.
این ستمگری اجتماعی قدمتی به اندازه ظھور جامعه طبقاتی دارد. رابطه اجتماعی كه میان زن و مرد برقرار است در قلب جامعه طبقاتی قرار دارد و لازمه تمامی اشكال استثمار منجمله استثمار سرمایه دارانه است.

زنان سال صفر مجموعه ی از مقالات و سخنرانی ها

آن چه در پيش رو داريد منتخبی است از نوشته های من طی سالهايی که در جنبش زنان فعاليت کرده ام، از زمانی که به همراه دوستانم برای لزوم تشکل مستقل زنان رزميديم و سازمان زنان هشت مارس را بنا نهاديم، در کنار ساير زنان انقلابی صدای مان را عليه حکومت اسلامی حاکم بر ايران بلند کرديم ولی در مقابل جنايات امپرياليستها نيز ساکت ننشستيم، با بيراهه های اصلاح طلبانه ای که در برابر زنان و جامعه گشوده شد مبارزه کرديم و برای روشن کردن راه رهايی با هم به جدل پرداختيم.
اين کتاب تقديم می شود به همه کوشندگان راه رهايی زنان و به ويژه زنان هشت مارس و زنانی که در جريان راهپيمايی کارزار زنان پنج شبانه روز با هم بوديم و شادترين لحظات زندگی و مبارزه را کنار هم گذرانديم.

مجموعه ای از اسناد فعالیتها و اطلاعیه های سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)

مجموعه ای که پیش رو دارید، در حقیقت ثبت تجاربی است که فقط متعلق به ما یعنی سازمان زنان هشت مارس، نیست. از لحظه ای که یک جمع فعالیت های آگاهانه ای را در خدمت به رهائی ستمدیدگان سازمان می دهند، از آن لحظه به بعد، همه چیز به اقیانوسی که خود این زنان از آن برخاسته اند باز می گردد و تبدیل به تاریخ پیشروی ها، عقب گردها، دانستن ها و ندانستن های آنان می شود. این ضرورت ما را بر آن داشت که این اسناد را تا جایی که امکان داشت، از گوشه و کنار کتابخانه های خانگی و اینترنتی یافته و در مجموعه حاضر منتشر کنیم.
زنان تشکل هشت مارس از همان آغاز تلاش کردند به این وظایف به اندازه توان خود پاسخ دهند و گوشه ای از این ضرورت را در دست گیرند. نیازهایی که بدون برآورده کردن آنها جنبش زنان نمی تواند پویایی و بالندگی و نهایتا پیروزی در تحقق مطالبات و آرزوهایش را تضمین کند. بدون آگاهی زنانه، بدون شرکت در مبارزه سیاسی از منظر منافع زنان، انرژی و فداکاری زنان، می تواند صرف تداوم نظام مردسالار، تقویت ارزشها و سنن مردسالارانه و ضد زن شود، چنان که تاریخ صد ساله زنان ایران مملو از چنین تجارب تلخی است.