شرایط مساعد برای پیشروی مبارزات زنان افغانستان و موانع آن

فمينيسم انديشه برابری طلبانه زنان است!

بيش از دو سال از اشغال می گذرد اما هنوز....

متن سخنرانی در سمينار ائتلاف آنتی فاشيسم، آنتی راسيسم در آلمان

ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﯽ ﺑﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ

ﺰﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در سراشیب تاریخ

دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن: ﻋﺘﯿﻘﻪﻫﺎی زﻧﺪه در ﻗﺪرت!

مگر انها زمانی که با زنان مانند برده رفتار می کردند تروریست نبودند!

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎن، اﻣﺮﯾﮑﺎ هیچ زﻧﯽ را در هیچ ﻧﻘﻄﻪ ای از رها ﻧﺨﻮاهد ﮐﺮد!

تا رهایی زنان افغانستان هنوز راهی طولانی باقیست....