مگر انها زمانی که با زنان مانند برده رفتار می کردند تروریست نبودند!

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎن، اﻣﺮﯾﮑﺎ هیچ زﻧﯽ را در هیچ ﻧﻘﻄﻪ ای از رها ﻧﺨﻮاهد ﮐﺮد!

تا رهایی زنان افغانستان هنوز راهی طولانی باقیست....

قطعنامه دومین مجمع عمومی: در مورد موقعیت جنبش زنان افغانستانی

به آمریکایی ها بگویید ما به اندازه کافی درد و رنج داشته ایم، خرابی و بد بختی داشته ایم!

تجاوز به افغانستان را محكوم کنيد !

لشکر کشی کشورهای غربی به افغانستان را محکوم می کند.

افغانستان قانون اساسی در پيچ و تاب شريعت اسلامی

گفتگو با چند تن از فعالین دسته هشت مارچ زنان افغانستان

خشونت علیه زنان تا حد مرگ