گفتگو با چند تن از فعالین دسته هشت مارچ زنان افغانستان

خشونت علیه زنان تا حد مرگ

موقعیت جنبش زنان افغانستانی

تخطی از حقوق اولیه زنان در افغانستان

سخنرانی در باره وضعیت زنان پناهنده افغانی در ایران

زنان اروگوئه در اعتراض به سرکوب زنان افغانستانی؛ لخت به خیابان آمدند!