گزارشی از شرکت در سومین مجمع عمومی جهانی زنان پایه در تونس

جنبش زنان در هر کشوری تاریخ مبارزاتی و شخصیت‌های مختص به خود را دارد. اما زنان آگاه و مبارز برای حمایت از مبارزات زنان در سراسر جهان، پیوندهای همبستگی بین المللی برقرار کرده اند! تجارب جنبش زنان در قرن گذشته نشان داده است که ما زنان برای آزادی و رهائی خود باید مبارزه را به دست خود بگیریم.

برگردان بخش هفتم کتاب: «ازگام‌های اولیه تا جهش‌های بعدی» درباره پیدایش انسان

با در نظر گرفتن این که این کتاب نمی‌تواند وارد بحث و انتقاد نسبت به جزئیات این تئوری‌ها شود، اما لازم به ذکر است که همه این تئوری‌ها نبود استراس- دوره‌ای که ماده آمادگی بیشتری برای رابطه جنسی دارد- را به عنوان یک انطباق تکامل یافته در نظر می‌گیرند و همگی تمایل دارند تا خطوط منشاء بیولوژیکی این پدیده و پیامد‌های احتمالی ناشی از آن را برای ساختار‌های اجتماعی و فرهنگی انسان‌ها و روابط بین جنس‌ها را محو کنند (برای نمونه ساختار خانواده).

پیام سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) به سومین کنفرانس زنان پایه

سیستم سرمایه داری امپریالیستی حاکم بر جهان زنان را در همه جا با اشکال متفاوت، فرودست کرده است. تشدید مردسالاری، خشونت‌های وحشیانه بر زنان، گسترش تجارت سکس و برده کردن میلیون‌ها زنان در سراسر جهان، کنترل بدن زنان و تبدیل هر چه بیشتر آنان به ماشینِ بچه‌سازی و کالایِ لذت بخشی به مردان، نیازِ این سیستم مبتنی بر ستم و استثمار برای حاکمیت برجهان است.

برقع اجباری؛ اعتراض دانشجویان بدخشان!

طالبان که توسط امریکا در نتیجه توافقات دوحه به قدرت رسید، زن ستیزی در مرکز سیاست های آن قرار دارد. آمریکا و غرب هم بر این مسئله آگاه بودند، اما این مشکل اساسی آن ها نبوده و نیست و به همین دلیل به سادگی نظاره گر سیاست های زن ستیزانه طالبان از جمله محرومیت های روز افزون زنان از زندگی اجتماعی و اعمال خشونت های بیشتر بر زنان، هستند و با سکوت خود رضایت خود را اعلام می کنند.

نشریه شماره ۵۷

فراخوان آکسیون در کشورهای انگلیس، هلند و آلمان

گزارش کوتاه از تظاهرات ٣٠مهر / ٢٢ اکتبر در لندن

گروهی از دختران کابل