مهری جعفری را در فتح قله ها از دست دادیم!

مهر جعفری حقوق دان، شاعر و از فعالین حوزه زنان، کودکان و حقوق بشر بود. ما از دست دادن یکی از یاران و فعالین جنبش زنان را به کوشندکان حقوق کودکان، پناهند ه گان، به ورزشکاران ، هنرمندان و به ویژه به خانواده او تسلیت می گوئیم.

دادگاه حمید نوری یکی از بازجویان و شکنجه گران زندان گوهر دشت

دادگاهی حمید نوری یکی از بازجویان و شکنجه گران زندان گوهر دشت و همدست ابراهیم رئیسی

صدای زنان افغانستان علیه طالبان در سراسر جهان باشیم!

ده‌ها تن از زنان هرات أفغانستان با بدست گرفتن سلاح و مقاومت مردمی در برابر طالبان

زنان هرات خواستار کمک زنان و مردان آزادۀ جهان برای رویاروئی با « لشکر اهریمنی جهالت بار» شدند.

طالبان بعد از تصرف ولسوالی‌های قندهار صد ها نفر از مردم را از خانه‌های‌شان بیرون نموده و محکمه صحرایی کرده اند.

صدای زنان افغانستان علیه طالبان در سراسر جهان باشیم!

تجربه بیست سال گذشته به زنان افغانستان آموخت که برای تحقق خواسته های خود نباید نه به دول امپریالیستی متکی باشند و نه به انواع و اقسام نیروهای بنیادگرا اسلامی، چه آنانی که در قدرت اند و چه آنانی که در حال جنگ برای رسیدن به قدرت هستند.

مبارزات جسورانه مردم در خوزستان و سایر شهرهای ایران علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.