پایتخت افغانستان بار دیگر شاهد یک فاجعه بود.

بنیادگرایان اسلامی زن ستیز در کابل با کشتار دانش آموزان دختر، حمام خون به راه انداخته اند!

اکثر قربانیان انفجار دختران دانش‌آموز ۱۱ تا ۱۵ ساله بودند.

پایتخت افغانستان بار دیگر شاهد یک فاجعه بود.

پلیس سرکوبگر در همه جای جهان حافظ منافع حکومتها!

این مادران دادخواه به مناسبت روز جهانی کارگر، به دیدار گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگرمبارزی که رژیم او را وحشیانه زیر شکنجه کشت، رفته و همراه او روز جهانی کارگر را به کارگران تبریک گفتند.

سرود عمری در کار

مادران دادخواه!

فرزندان‌ مان به آزادی و رهایی مردم‌ و آینده‌ای روشن برای ایران باور داشتند.

اول ماه مه، حیات بخشیدن به وظایف انقلابی!