تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران

خشونت جنسی: زنانی که پرسیدند « چرا مردان تجاوز می‌کنند؟»

مصاحبه با تجاوزگران، تاثیر عمیقی روی سلامت تارا کوشال گذاشته است.

نظر مردم در مورد انتخابات! من رای نمی دهم.

مردم به درستی می دانند که شرکت در انتخابات به معنای شریک شدن در یک نظام بغایت جنایتکار و سرکوب گر خواهد بود، شریک شدن در نظام پدر/مردسالار و زن ستیز خواهد شد، شریک شدن در نظام شکنجه و اعدام خواهد بود، به یک کلام: شرکت در انتخابات شریک شدن در نظام ستمگرانه و استثمار گرانه حاکم خواهد بود.

شکستن تابوی گفتگو در مورد پریود زنان

می هراسم

پس از ترکیه، نوبت به لهستان رسید.

زنان لهستان با خروج از پیمان «منع خشونت خانگی» و تهدید جانی فعالان حق سقط جنین قانونی مواجهند.

آبان ادامه دارد

در باره کمپین «نه به جمهوری اسلامی»

در پس طرح هر شعار و کمپینی موضوع تعیین کننده و حیاتی آن این است که منافع چه طبقه ای را نمایندگی می کند.