حضور متهورانه و رهبری کننده زنان افغانستان را در صفوف اول اعتراضات و تظاهرات

ادامه اعتراضات جسورانه و پیوسته زنان در شهرهای مختلف افغانستان علیه طالبان و پاکستان

تیراندازی طالبان به معترضین در کابل

مردم افغانستان به درستی دریافته اند که تنها نقطه اتکای اشان در مقابل دشمنان داخلی و خارجی، همبستگی زحمتکشان و مبارزه و ایستادگی است.

درود بر زنان مبارز که در صف اول مبارزه علیه طالبان ایستاده‌اند!

دادخواهی واقعی، به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی گره خورده است!

حمله وحشیانه طالبان به تجمعات اعتراضی زنان!

هشت مارس: آنچه به زنان این شهامت را می دهد که خطر مرگ را به جان بخرند و در خیابان هایی که زیر چکمۀ خون آشامان زن ستیز طالبان است، حضور یافته و مطالبات خود را فریاد بزنند، این است که مرگ را به بازگشت به پستوی خانه ها ترجیح داده و خوب می دانند برای احقاق حقوق خود باید به همبستگی مبارزاتی و آگاهانه خودشان متکی باشند. حمایت از زنان افغانستان، وظیفه همه زنان و مردان برابری طلب و آزاده در جهان است!

تجمعات اعتراضی زنان علیه قدرت گیری طالبان در افغانستان!

حمایت از زنان افغانستان، وظیفه همه زنان و مردان برابری طلب و آزاده در جهان است!

هر کس باد بکارد، طوفان درو می کند!