گزارشی از برگزاری روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان! - لندن

بار دیگر با زنانی از ملیت های مختلف در روز جهانی مبارزه با خشونت در یکی از خیابان ها لندن گرد آمدیم تا بگوئیم زنان در سراسر جهان هم سرنوشت هستند و برای جهانی مبارزه می کنند که خشونت بر زن از آن رخت بربسته باشد.

گزارشی کوتاه از آکسیون همبستگی با قیامگران کردستان- لندن

گزارشی از تظاهرات ١٢ نوامبر - لندن

گزارشی از شرکت در سومین مجمع عمومی جهانی زنان پایه در تونس- فریدا فراز

جنبش زنان در هر کشوری تاریخ مبارزاتی و شخصیت‌های مختص به خود را دارد. اما زنان آگاه و مبارز برای حمایت از مبارزات زنان در سراسر جهان، پیوندهای همبستگی بین المللی برقرار کرده اند! تجارب جنبش زنان در قرن گذشته نشان داده است که ما زنان برای آزادی و رهائی خود باید مبارزه را به دست خود بگیریم.

گزارشی از گردهم آیی اعتراضی در شهر برمنِ

برای همبستگی با خیزش مردمی در ایران

گزارش تصویری از آکسیون ٥ نوامبر در آمستردام

گزارشی از آکسیون ۱۴ آبان - ۵ نوامبر در لندن

گزارشی از تظاهرات عظیم ایرانیان در شهر برلین

گزارش کوتاه از تظاهرات ٣٠مهر / ٢٢ اکتبر در لندن

گزارش از گردهم آیی در همبستگی با قیام مردمی در ایران- برلین