مصاحبۀ دوم رادیو صدای نو با لیلا پرنیان

خیزشی که ۶۰ روز از آن می گذرد و هنوز ادامه دارد، از جوانب گوناگونی مهر مبارزات و‌مقاوت زنانه بر خود دارد. قتل ژینا یا مهسا امینی جرقه آتش اعتراضات ‌گسترده‌و خیزش مداوم تا کنون را زد، شعار زن، زندگی، آزادی به شناسنامه و مانیفست آن مبدل شد و زنان نقش پیشرو و عمده ای را در آن‌ داشته اند. رژیم اسلامی ایران در ۴۳ سال حیات پر از جنایت خود زنان زیادی را در زندان و در خیابان به قتل رسانده است. چرا قتل ژینا موجب خیزش کنونی شد؟ نقش شعار زن، زندگی، آزادی در این خیزش چیست و چه خاستگاهی دارد؟ این سوالات و چند مسئله محوری دیگر را با لیلا پرنیان فعال سیاسی و عضو سازمان زنان ۸ مارس، ایران- افغانستان در میان گذاشتیم. این گفتگو در دو بخش و در دو هفته پخش میکنیم. لینک بخش اول گفتگو: https://youtu.be/InZATwPdy۲w لینک بخش دوم گفتگو: https://youtu.be/R۰brJnI۲yNs

مصاحبۀ اول رادیو صدای نو با لیلا پرنیان

خیزشی که ۶۰ روز از آن می گذرد و هنوز ادامه دارد، از جوانب گوناگونی مهر مبارزات و‌مقاوت زنانه بر خود دارد. قتل ژینا یا مهسا امینی جرقه آتش اعتراضات ‌گسترده‌و خیزش مداوم تا کنون را زد، شعار زن، زندگی، آزادی به شناسنامه و مانیفست آن مبدل شد و زنان نقش پیشرو و عمده ای را در آن‌ داشته اند. رژیم اسلامی ایران در ۴۳ سال حیات پر از جنایت خود زنان زیادی را در زندان و در خیابان به قتل رسانده است. چرا قتل ژینا موجب خیزش کنونی شد؟ نقش شعار زن، زندگی، آزادی در این خیزش چیست و چه خاستگاهی دارد؟ این سوالات و چند مسئله محوری دیگر را با لیلا پرنیان فعال سیاسی و عضو سازمان زنان ۸ مارس، ایران- افغانستان در میان گذاشتیم. این گفتگو در دو بخش و در دو هفته پخش میکنیم. لینک بخش اول گفتگو: https://youtu.be/InZATwPdy۲w لینک بخش دوم گفتگو: https://youtu.be/R۰brJnI۲yNs

بخش اول بحث «نه به مالکیت بر بدن زن!»

پالتاک: اتاق گفتمان سیاسی - اجتماعی

بخش دوم بحث «نه به مالکیت بر بدن زن!»

پالتاک: اتاق گفتمان سیاسی - اجتماعی

بخش سوم بحث «نه به مالکیت بر بدن زن!»

پالتاک: اتاق گفتمان سیاسی - اجتماعی

کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان به مناسبت ۲۵ نوامبر

مصاحبه کننده: صدیقه محمدی در برنامه افق برابری با

ارزیابی از ۸ مارس به مناسبت روز جهانی مبارزات زنان

مصاحبه در برنامه افق برابری

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

مصاحبه کننده صدیقه محمدی در برنامه افق برابری

روز جهانی خشونت بر زنان

مصاحبه کننده: صدیقه محمدی در برنامه افق برابری

پیام صوتی به تظاهرات مبارزات روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در بلژیک