تظاهرات ۲۱ فوریه در لندن

آکسیون اعتراضی علیه اعدام!- در لندن

راهپیمایی ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳- برمن

سخنرانی یکی از فعالین هشت مارس در آکسیون ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ در شهر برمن

دومین اکسیون که گردهم ایی از طرف فمینیست سوسیالیست ها بود، تعداد کمتری شرکت کرده بودند، اما محتوای سخنرانی ها و شعارها خیلی رادیکال تر بود و شعارها و بیانیه هشت مارس هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.

تظاهرات ۱۱ نوامبر در لندن

ارسالی از پاکستان

توسط یکی از فعالین «سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)

به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا - سیند کلود ایالت مینوسوتا

رقص «رهایی زن» توسط یکی از فعالین هشت مارس - خرونینگن

آکسیون سالگرد خیزش ژینا- برمن

آکسیون سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی - لندن