دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس نشریه هشت مارس - شنبه ۱۰ سپتامبر

موضوع جلسه: «در سالگرد خیزش ژینا، با کوله باری از تجارب مبارزاتی، به سمت انقلاب گام بر می داریم!»

فراخوان آکسیون: نه به اعدام! - لندن

با مبارزات سراسری ماشین کشتار و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی را در هم شکنیم!

علیه موج اعدام های جمهوری اسلامی به ما بپیوندید تا همراه هم بتوانیم با افشای هر چه بیشتر جنایات جمهوری اسلامی افکار مردم مترقی را جلب کنیم.

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس یکشنبه ۷ می

"موضوع جلسه: «واژه‌های مقدس! "آزادی"، "دمکراسی"، "حق انتخاب"

فراخوان۸ مارس ۲۰۲۳ روز جهانی زن!

ما زنان ایران و افغانستان امسال با اتکا بر دستاوردهای مبارزات شکوهمند زنان در خيزش ژينا در ايران و مبارزات شجاعانه زنان در افغانستان، دامنه حمايت و همبستگی انترناسيوناليستی را در ميان خواهران هم سنگرمان گسترده تر کرده و اين گونه صفوف مبارزاتی مان را براي ساختن آينده، آينده اي فارغ از ستم جنسی و جنسيتی و طبقاتی رقم خواهیم زد.

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۲۶ فوریه

موضوع جلسه: « به مناسبت ۸ مارس، تغییر یا انقلاب در موقعیت زنان»

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۲۲ ژانویه

موضوع جلسه: «وکالت فشردۀ پدرسالاری»

فراخوان به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۲۷ نوامبر

موضوع جلسه: پیوند قیام ژینا و منع خشونت بر زنان!

فراخوان آکسیون در کشورهای انگلیس، هلند و آلمان