جلسه بحث و گفتگو در کلاب هاوس

تظاهرات در لندن

فراخوان آکسيون ايستاده

در دفاع از زنان و مردم افغانستان

آکسیون مشترک در دفاع از شورش مردم ستمدیده خوزستان و مبارزات کارگران!

شرکت در آکسیون همبستگی با مبارزات جسورانه مردم خوزستان و سایر شهرهای ایران

تظاهرات مشترک در لندن

در دفاع از مبارزات کارگران و شورش مردم ستمدیده خوزستان!

آکسیون اعتراضی علیه مضحکه انتخابات رژیم جمهوری اسلامی!- لندن

تجمع اعتراضی به مضحکه انتخابات، در مقابل سفارت جنایتکار جمهوری اسلامی در لاهه