گزارش دومین تظاهرات بزرگ در شهر برمن، علیه قدرت گیری طالبان در افغانستان

آکسیون ایستاده در حمایت از زنان و مردم افغانستان - دن هاگ

گزارش تظاهرات در حمایت از مردم افغانستان - برلین

گزارش تجمع اعتراضی در محکوم کردن قدرت گیری طالبان در افغانستان آلمان- برمن

گزارش آکسیون در دفاع از مردم افغانستان و زنان علیه طالبان- لندن

گزارشی از تجمع اعتراضی علیه قدرت گیری طالبان، در مرکز شهر برمن

گزارشی از اوضاع مناطق تحت اشغال طالبان

در طول بیست سال حکومت دست نشانده جمهوری اسلامی افغانستان، خشونت و ستم بر زن هم چنان و گسترده ادامه داشت.

گزارش تظاهرات در لندن مقابل سفارت جمهوری اسلامی

در همبستگی با مبارزات کارگران و شورش شجاعانه مردم خوزستان

گزارشی کوتاه از برگزارى وبینار کارزار زنان ۷ مارس ۲۰۲۱

گزارش گردهم آیی و راهپیمایی روز زن در شهر برمن