گزارشی از آکسیون 14 آبان - 5 نوامبر در لندن

 

این هفته ۱۴ آبان/ ۵ نوامبرچهره میدان ترافالگار لندن  با پرچم های سرخ  تغییر کرده بود. از هر گوشه ای که وارد این میدان می شدی، پرچم های سرخی در اهتزار بود که نمی توانستی آن را نببینی. بسیاری از مردم به ویژه جوانانی که هر شنبه در این میدان جمع می شوند تا از قیام توده ها علیه رژیم جمهوری اسلامی حمایت کنند، این بار بسیاری شان به تظاهراتی پیوستند که توسط نیروهای مبارز و چپ و انقلابی سازماندهی شده بود.

سازمان زنان هشت مارس نیز یکی از فراخوان دهندگان این تظاهرات بود. ما  با پخش وسیع بیانیه سازمان «به دنبال چه نوع اتحادی هستیم» و با شعار دهی  و صحبت با مردم تلاش کردیم خواست قیام #ژینا یعنی سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی را به گوش افکار مترقی برسانیم.

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- انگلستان


۱۵ آبان/۶ نوامبر