فراخوان شرکت در راهپیمایی روز جهانی زن - برمن

فراخوان به آکسیون - روتردام

روز همبستگی و مبارزاتی علیه خشونت بر زنان

جلسه پالتاکی: چرا بدن زنان به اسارت گرفته شده است؟

به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان!

فراخوان به آکسیون مبارزاتی - دن هاگ

به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

دعوت به آکسیون اعتراضی مشترک - لندن

فراخوان به تجمع - آمستردام

در حمایت از مبارزات مردم زحمتکش و زنان جسور

فراخوان حمایت - لندن

در همبستگی با مادران دادخواه و به یاد همه جان باختگان مقابل سفارت

فراخوان به آکسیون ایستاده‌ - آمستردام

برای جلوگیری از قتل عامی دیگر در خیابان‌ها و زندان‌ها و آزادی تمام زندانیان سیاسی در مقابل دفتر امنستی اینترناشنال!

فراخوان تظاهرات - لندن

برای آزادی همه دستگیرشدگان خیزش اخیر و کلیه زندانیان سیاسی مقابل سفارت

فراخوان به شرکت در دو گردهم آیی اعتراضی- برمن