دعوت به آکسیون اعتراضی مشترک!


سی و دو سال پیش درکمتر از دو ماه، هزاران زندانی سیاسی به قتل رسیدند. اما اين قتل عام جنایت کارانه هم چون زخمی همیشه تازه بر پیکر مردم باقی است. زخمی كه تنها مرحمش سرنگونی انقلابی رژيم جمهوری اسلامی و محاكمه و مجازات آمرين و عاملين اين جنايت است.

سی و دو سال از قتل عام هزاران  زندانی سياسی می گذرد، اما خاطره و ياد آنان در ذهن مردم ما هم چنان جاری است. آنان سمبل مقاومت و مبارزه مردم عليه رژيم جمهوری اسلامی اند.بسياری از آنان زنان مبارزی بودند كه بر بال های انقلاب 57 در فضای سياسی كشور به پرواز درآمدند، زنجيرهای سنت را شكستند، ترانه آگاهی خواندند و در زندان ها ی قرون وسطايی تحت شديدترين شكنجه ها قرار گرفتند، اما  شوق پرواز را فراموش نكردند و با اهدای جان خود شوق  پرواز را در خاطره  ميليون ها زن شكفتند.

امروز نسل جوان مبارزی تولد يافته است، نسلی که گوشه ای از خشم و نفرت خود را در دی ۹۶ و آبان ۹۸ نشان داد. نسلی كه خواب مرتجعین اسلامی را برهم زده است. نسلی كه اينك به ميدان آمده‏، تشنه آگاهی است و تاريخ نسل قبلی خود را در گلزار خاوران و هزاران گور بی نام جستجو می كند. نسلی كه تولدش سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی را نوید می دهد.

ما از همه زنان و مردان آزادی خواه و مترقی می خواهیم که در این آکسیون مشترک شرکت کنید و در افشای سیاست های جنایتکارانه جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی سهیم بگیرید. با شرکت و همراهی شما می توانیم همراه هم در بین افکار مترقی و نیروهای مبارز و آزادیخواه خواست آزادی بدون قید و شرط همه دستگیر شدگان و همه زندانیان سیاسی را پیش گذاشته و حمایت و همراهی فعال آنان را خواستار شویم.

 

روز شنبه ۵  سپتامبر۲۰۲۰

ساعت ۱ تا ۳ بعد از ظهر

در میدان ترافالگار شهر لندن، مقابل نشنال گالری

نزدیک ترین ایستگاه های قطار:   Embankment  - Charing Cross

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)-انگلستان