5 دی در همبستگی با مادران دادخواه و به یاد همه جان باختگان: مقابل سفارت در لندن

فراخوان:

5 دی در همبستگی با مادران دادخواه و به یاد همه جان باختگان:

 مقابل سفارت در لندن

خیزش آبان ماه، رزم زحمتکشان، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان طنین افکند. در این خیزش، این مردم محروم خصوصا جوانان زن و مرد بودند که مصمم، جسور و بی باک در مقابل نیروهای سرکوبگر حماسه آفریدند. خیزش آبان ماه و حضور گسترده و سراسری تهیدستان زخمی کاری بر پیکر پاره پاره رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی وارد کرده است.

کشتن دسته دسته جوانان زن و مرد در خیزش آبان ماه  و ادامه آن در زندان ها، دستگیری های گسترده نشانه عجز رژیمی است که جز با سرکوب وحشیانه نمی تواند حتا یک روز به زندگی انگلی خود ادامه دهد.

ما از همه انسان های آزادی خواه و مبارز دعوت می کنیم که به صف تظاهرات بپیوندند تا همراه هم بتوانیم به هر  چه رسا تر کردن صدای اعتراض زنان دادخواه، مردم ستمدیده یاری رسانده و این چنین یاد و راه جان باختگان را گرامی بداریم.

زمان :

5 شنبه 26 دسامبر برابر با 5 دی ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر

مکان :

16 Princes Gate London SW7 1PT

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- انگلستان

23 دسامبر 2019