فراخوان به تظاهرات خشونت بر زنان مرز و ملیت نمی شناسد، مبارزه ما جهانی است!

دعوت به آکسیون روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان - تورنتو

فراخوان به مناسبت ۲۵نوامبر ۲۰۱۵ روز مبارزه جهانی علیه خشونت بر زنان- دن هاگ

فراخوان به تظاهرات علیه سفر روحانی نماینده کلیت نظام زن ستیز و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی!

جلسه ی بحث و گفت و گو: چرا باید متحد علیه سفر روحانی، نمایندهي رژیم زن ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی به اروپا اعتراض کنیم؟

جلسه ی بحث و گفت و گو: چرا باید متحد علیه سفر روحانی، نمایندهي رژیم زن ستیز و سرکوبگر جمهوري اسلامی به اروپا اعتراض کنیم؟

فراخوان دفاع از کارگران زندانی سیاسی در ایران - تورتنو

پایان نهادن به این همه جنایت و تبهکاری در گروی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ساختن جامعه ایست که در آن نشانی از استثمار و ستم طبقاتی و جنسیتی و ملی و مذهبی نباشد .

دعوت به آکسیون در لندن / جنایات رژیم جمهوری اسلامی در دهه شصت را فراموش نمی کنیم و هرگز آن را نمی بخشیم!