فراخوان اول ماه مه - بلژیک

اول مه روز مبارزه ی همبستگی کارگران جهان

فراخوان به راهپیمایی روز جهانی زن - دوسلدورف

فراخوان به راهپیمایی روز جهانی زن - برمن

فراخوان روز ۸ مارس - آمستردام

روز اتحاد؛ همبستگی و صف‌آرائی‌ مبارزات جهانی زنان: ۸ مارس روز همبستگی بین المللی زنان در سراسر جهان؛ برای تحقق آزادی و رهایی شان به خیابان می آیند.

دعوت به آکسیون - بروکسل

روز جهانی زن در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران

فراخوان در راهپیمایی روز جهانی زن - لندن

دعوت به آکسیون روز جهانی زن - بروکسل

در مقابل سفارت رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی ایران

تظاهرات در لندن

مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران

فراخوان آکسیون حمایتی - آمستردام

از خیزش مردم در ایران

فراخوان تظاهرات - لندن

از مردم ستم دیده و مبارز حمایت کنیم!