فراخوان به آکسیون اعتراضی- تورنتو

در مقابل برگزاری مراسم عاشورا ۱ اکتبر ۲۰۱۷

فراخوان تظاهرات - علیه سفر ترامپ نماینده‌‌‌ی فاشیست نظام سرمایه داری- امپریالیستی آمریکا به بلژیک

جلسه ی بحث و گفتگو «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران»

فراخوان تظاهرات علیه سفر ترامپ - بروکسل

نماینده‌‌‌ی فاشیست نظام سرمایه داری امپریالیستی آمریکا

جلسه ی بحث و گفتگو «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران»

فراخوان اول ماه مه - بروکسل

روز جهانی کارگر روز مبارزه و همبستگی انترناسیونالیستی علیه نظام سرمایه‌داری امپریالیستی

فراخوان شرکت در راهپیمایی به مناسبت روز زن، در شهر برمن

فراخوان ۸ مارس، روز جهانی زن - دوسلدورف

فراخوان شرکت در راهپیمایی به مناسبت روز زن ۲۰۱۷ - برمن

فراخوان ۸ مارس، روز جهانی زن - دوسلدورف