فراخوان: بدون مبارزه‌ی انقلابی زنان، امکان هیچ تغییری وجود ندارد!-بروکسل

هشت مارس روز اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان / هلند

فراخوان شرکت در آکسیون 8 مارس روز اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان - آمستردام

امسال فعالین سازمان زنان هشت مارس واحد هلند همراه با فعالین "کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران"، اولین فعالیت عملی و سازماندهی سراسری کارزار که در اروپا و کانادا می باشد را در مراسم ۸ مارس ۲۰۱۷ آغاز می کنند.

برخیز! فریاد بزن! طنین صدایت قدرت نه فته در خشم ماست!

فراخوان: کارزار زنان علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی! - تورنتو

زنان در صف مقدم مبارزه با فاشیسم و واپسگرایی ایستادهاند و برای احقاق حقوق خودشان و سایر فرودستان مبارزه خواهند کرد!

فراخوان به راهپمایی روز جهانی زن / لندن

فراخوان: کارزار زنان علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی برگزار میکند- تورنتو

اولین جلسه ی بحث و گفتگو «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران»

اولین جلسه ی بحث و گفتگو «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران» معرفی کارزار بر بستر اوضاع کنونی

۲۰ ژانویه به خیابان خواهیم آمد!