فراخوان شرکت در راهپیمایی روز جهانی زن ۸

مارس روز جهانی زن را به اتحاد همه زنان برای برچیدن ستم جنسیتی و استثمار بدل کنیم!

فراخوان شرکت در راهپیمایی روز جهانی زن ۲۰۱۶- برمن

دعوت به آکسیون اعتراضی علیه مضحکه انتخابات - تورنتو!

فراخوان: برگزاری مراسم ۸ مارس روز جهانی مبارزات زنان - آمستردام

فراخوان برگزاری مراسم ۸ مارس ۲۰۱۶ روز جهانی مبارزات زنان - آمستردام

فراخوان: سازمان زنان هشت مارس برگزار می کند- تورنتو

فراخوان روز جهانی زن - تورنتو

فراخوان به راهپیمایی انترناسیونالیستی ۸ مارس- لندن