در همبستگی با کارزارِنه! به نام بشریت، ما زیر بار یک آمریکای فاشیست نخواهیم رفت!

اعدام زینب را متوقف کنید! .

رژیم جنایت‌کار و زن‌ستیز جمهوری اسلامی در طول حیاتش جان هزاران زن که قربانی نظام مردسالار بوده‌اند را گرفته است.

دادخواهی واقعی درهم کوبیدن ماشین سرکوب و کشتار دولت جمهوری اسلامی است!

جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین دلال سکس در ایران در باب گسترش صیغه (فحشای رسمی اسلامی) در ایران و جهان- کانادا

ندایی که ما را به یک مبارزه‌ی انقلابی علیه خشونت بر زنان فرا می‌خواند!

تجاوز و قتل ستایش تنها یک پرده‌‌ی دهشتناک از نظام پدر-مردسالارانه‌ و شوونیستی است!

۸ مارس روز جهانی زن صف آرایی مبارزاتی زنان علیه ستم جنسیتی و استثمار!

فراخوان به تظاهرات* علیه سفر روحانی نماینده‌ی نظام زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی به بلژیک