گرانی بنزین و خشم توده ها!

 

در پی اعلام افزایش سه برابری قیمت بنزین، مردم در اهواز، بندرعباس، ماهشهر، خرمشهر، دزفول، تبریز، ارومیه، بهبهان، سیرجان، گچساران، اصفهان، شیراز، زاهدان، کرمانشاه، شهریار، کرج، قزوین، شوش، مرند، بروجن، کهگیلویه، کامیاران، سنندج، مریوان، سقز، اراک، خرم آباد، نجف آباد، بویر احمد، تهران، سرپل ذهاب، رشت و... به خیابان ها ریختند و با سر دادن شعارهایی هم چون "بنزین گران تر شده، فقیر فقیر ترشده"،" مرگ بر دیکتاتور"، "جمهوری اسلامی نابود باید گردد"، "اسلام ورشکسته رو کول ما نشسته" و..... خشم و انزجار خود را نه فقط نسبت به گرانی قیمت بنزین، بلکه نسبت به کل رژیم جمهوری اسلامی نشان دادند.

نیروهای سرکوبگر رژیم با حمله و کشتن جوانان مبارز و مصمم و دستگیری آن ها می خواهد از گسترش مبارزات مردم جلوگیری کند. برطبق آخرین گزارش ها تا کنون نیروهای سرکوبگر رژیم ده ها نفر از جوانان را کشته و بیش از هزار نفر را دستگیر کرده است. اما مبارزات خاموش نشده و کماکان ادامه دارد.

به آتش کشیدن پمپ بنزین ها، شعب مختلف بانک ها، بستن جاده ها و اتوبان ها، آتش زدن عکس های خامنه ای جلاد، حمله به نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی با سنگ و در مواردی به عقب راندن آنان و... خشم مردمی را نشان می دهد که زندگی شان تحت رژیم جمهوری اسلامی به نابودی کشیده شده است. این مبارزات، تنفر مردم خصوصا طبقات محروم شهر و روستا از کل رژیمی را نشان می دهد که هر روز تحت نامی به سفره محقرشان تعرض می کند. سفره ای که با کاهش سوبسیدهای دولتی بر نان و انرژی، این اولیه ترین نیازهای زندگی با توصیه نهادهای مالی امپریالیستی هم چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی به مرحله اجرا در آمده، هر روز خالی تر از روز قبل شده است.

سرمداران رژیم جمهوری اسلامی از بدو قدرت گیری خصوصا پس از پایان جنگ ایران و عراق تلاش کردند که هر چه بیشتر اقتصاد ایران را در شبکه اقتصاد جهان که در کنترل قدرت های امپریالیستی است، ادغام کنند. در واقعیت رژیم جمهوری اسلامی کل اقتصاد ایران را در یک رابطه ی خاص و در کنش و واکنش های معینی در وابستگی و در کنترل سرمایه های مالی امپریالیستی قرار داده است. بر این پایه است که اقتصاد ایران عمدتا بر صدور نفت اتکا دارد و بر همین اساس هم، هر ساله قسمت عمده بودجه دولت، از این درآمد تامین شده است. حال در شرایطی که بخش اعظم صدور نفت با تحریم سفت و سخت امپریالیسم آمریکا متوقف شده است، قرار است این بودجه چگونه تامین شود؟ مسلما رژیمی که بر پایه سرکوب، زندان و اعدام، سیستم ستم و استثمارش را پیش برده است، هرگز از بودجه نظامی که در خدمت به سرکوب مردم در ایران، عراق، سوریه و.... قرار دارد نمی کاهد. هرگز از بودجه هنگفتی که صرف ساختن سلاح های هسته ای و موشکی در خدمت به حفظ نظام از یک طرف و استفاده از آن به مثابه اهرم فشاری برای ایجاد موقعیت بهتر در سیستم سرمایه داری امپریالیستی از طرف دیگر است، کم نمی کند. هرگز از بودجه های هنگفت برای تبلیغات مذهبی و اشاعه خرافه در بنیادها و آستان های قدس شان کم نخواهند کرد، مگر آن که به اولیه ترین مایحتاج توده های مردم مثل سوخت، نان.... حمله کنند تا بقای زندگی فاسد و انگل وار رژیم را تامین کنند. اما مردم کارد به استخوان رسیده و به تنگ آمده از ظلم و ستم و استثمار در برابر تهدیدات سران رژیم و وحشی گری های نیروهای نظامی و لباس شخصی ها، کشتن و دستگیری ها هم چنان به مبارزات خود ادامه داده اند. در برابر این مبارزات مردم است که سردمداران مرتجع رژیم را چنان هراسان کرده که هر یک داستان "کی بود کی بود من نبودم" را سر داده اند.

ریشه و منشا فقر و فلاکت بیش از حد بر مردم تهیدست و استثمار وحشیانه آنان، ستم جنسیتی، ستم ملی و... ناشی از سیستم ستم و استثمار رژیم جمهوری اسلامی است. مبارزات مردم در کوچه و خیابان بنا بر گزارشات بیش از 100 شهر و روستا علیه افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین، باز شدن دهانه آتشفشان خشم مردمی است که سودای سرنگونی این رژیم سر تا پا مرتجع را بیش از هر زمان دیگر در سر می پرورانند. بی شک پیشبرد متحدانه و سازش ناپذیر مبارزه علیه رژیم و کلیه امپریالیست ها و نیروهای وابسته به آنان، تنها راهی است که می تواند به ساختن آلترناتیو انقلابی کمک کند و این چنین مبارزات شورانگیز و خود به خودی را به مبارزاتی آگاهانه و هدفمند در خدمت به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی هموار سازد.

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

17 نوامبر 2019 / آبان 1398