به یاد هلین بولک خواننده انقلابی

گروه یوروم، هلین بولک خواننده انقلابی خود را از دست داد. هلین در اعتراض به زندانی شدن 6 تن از اعضای گروه شان و هم چنین به سیاست های سرکوگرایانه اردوغان اسلام گرای فاشیست و دولتش، اعتصاب غذا را نزدیک به یک سال گذشته آغاز کرد و پس از تحمل 288 روز جان عزیزش را از دست داد. دولت فاشیست ترکیه مسئول مرگ هلین است.

گروه یوروم در سال 1385 در استانبول ترکیه شروع به فعالیت کرد. اعضای این گروه به شکل فردی و متشکل در فعالیت های گوناگون مبارزاتی علیه دولت فاشیست ترکیه شرکت فعال داشته و از مبارزات مردم در سراسر جهان علیه سرمایه داری، به طول فعال حمایت می کردند.

سنگینی از دست دادن رفیق هلین نه تنها برای گروه یوروم، جنبش زنان و سایر احزاب و سازمان های مبارز در ترکیه، بلکه برای همه آنانی که علیه سیستم ستم و استثمار سرمایه داری حاکم بر جهان مبارزه می کنند، احساس می شود.

یادش گرامی

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

3 آوریل 2020