!ما می‌توانیم و باید در خیابان بمانیم تا دولت فاشیستی ترامپ-پنس را به زیر کشیم!

درود بر زنانی که با حضور پرقدرت‌شان به مقابله با فاشیسم برخاستند!

۲۰ ژانویه به خیابان خواهیم آمد!

در همبستگی با کارزارِنه! به نام بشریت، ما زیر بار یک آمریکای فاشیست نخواهیم رفت!

اعدام زینب را متوقف کنید! .

رژیم جنایت‌کار و زن‌ستیز جمهوری اسلامی در طول حیاتش جان هزاران زن که قربانی نظام مردسالار بوده‌اند را گرفته است.

دادخواهی واقعی درهم کوبیدن ماشین سرکوب و کشتار دولت جمهوری اسلامی است!

جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین دلال سکس در ایران در باب گسترش صیغه (فحشای رسمی اسلامی) در ایران و جهان- کانادا

ندایی که ما را به یک مبارزه‌ی انقلابی علیه خشونت بر زنان فرا می‌خواند!

تجاوز و قتل ستایش تنها یک پرده‌‌ی دهشتناک از نظام پدر-مردسالارانه‌ و شوونیستی است!

۸ مارس روز جهانی زن صف آرایی مبارزاتی زنان علیه ستم جنسیتی و استثمار!