تجاوز و قتل ستایش تنها یک پرده‌‌ی دهشتناک از نظام پدر-مردسالارانه‌ و شوونیستی است!

۸ مارس روز جهانی زن صف آرایی مبارزاتی زنان علیه ستم جنسیتی و استثمار!

فراخوان به تظاهرات* علیه سفر روحانی نماینده‌ی نظام زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی به بلژیک

تراب حق شناس یکی از مبارزین جنبش انقلابی ایران درگذشت!

ما نه تنها به سفر روحانی، بلکه به کلیت نظام مردسالارامپریالیستی حاکم بر جهان معترضیم!

نه به سکسیسم! نه به راسیسم! خواهران‌مان در آلمان به خاطر جنسیت‌شان مورد خشونت قرار گرفته‌اند، چرا؟!

ما برای رهایی خودو سیارهمان به مبارزاتمان علیه واپسگرایان مردسالار ادامه خواهیم داد !

این وضع دیگر قابل تحمل نیست، باید دست به یک مبارزه ی پویا بزنیم!

پیام زندگی و مرگ هزاران زندانی سیاسی دهه‌ی۶۰

به مناسبت ۲۷ امین سالگرد

خبر کوتاه بود! فریناز ھم خودکشی شد!