دعوت به آکسیون علیه اعدام ریحانه

ریحانه جباری با گام های لرزان بسوی چوبه دار - اگر من جای اولیای دم مقتول بودم

"نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم" ضرورتی است برای ساختن آینده!

به مناسبت بیست و ششم امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی

از ترس «مسلمان‌ستیز» و «یهودی‌ستیز» نامیده شدن در مقابل زن‌ستیزی سکوت نخواهیم کرد! ما در کنار خواهران فلسطینی‌مان ایستاده‌ایم!

از هند تا پاکستان و ایران ما همه در بندیم، زنجیر های اسارت زنان را در سرتاسر جهان در هم شکنیم!

فرزانه، زنی که به خاطر پشت کردن به سنت ارتجاعی ازدواج اجباری به قتل رسید!

ما برای دختران نیجره‌ای دعا نمی‌کنیم! ما برای آزادی خواهران‌مان با واپس‌گرایان مردسالار در هر لباسی می‌جنگیم!

حکم اعدام ریحانه، حربۀ دیگری برای سرکوب و تثبیت فرودستی زن - برمن

قانون شریعت، فرودستی زنان، تقویت دو پوسیده - انگلیس

زنان در مقابل دو واپس گرای پدرسالار: سرمایه‌داری امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی!