ادای احترام به جان باختگان، با ادامه مبارزه آنان

در جهت سرنگونی انقلابی رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی معنای واقعی می یابد!

بی شک خیزش آبان ماه 98 به عنوان یکی از درخشان ترین و ماندگارترین مبارزات تهیدستان شهر و روستا علیه رژیم جمهوری اسلامی در تاریخ به ثبت رسید. خیزشی که ابعاد آن چنان گسترده و تعرضی بود که ارکان رژیم را بیش از هر زمان دیگری لرزاند. در این خیزش مردم خصوصا جوانان زن و مرد با دست خالی اما جسور و بی باک چنان مبارزه ای را در مقابل نیروهای سرکوبگر رژیم پیش بردند که مرتجعین حاکم مرگ خود را به چشم دیدند.

نیروهای سرکوبگر رژیم علیرغم آمادگی از قبل، در برابر عزم مبارزاتی جوانان چنان غافل گیر شده بودند که جز تشدید سرکوبگری و به راه انداختن حمام خون در سنگ فرش های خیابان ها و دستگیری هزاران نفر یارای مقابله با جوانان زن و مرد عاصی و خشمگین را نداشتند. این سرکوب گری های وحشیانه کماکان ادامه دارد و هر روز شاهد این هستیم که جنازه های جوانان شکنجه شده در سد ها و رودخانه ها در خیابان و بیانان رها می شوند. این رژیم از بدو قدرت گیری تا کنون تنها با تکیه بر زندان، شکنجه و کشتار توانسته است به زندگی انگلی خود ادامه دهد. اما امروزه و در شرایط کنونی، ورق برگشته است؛ چرا که در خیزش آبان ماه، مرتجعیین حاکم فوران اولیه خشم جوانانی که در صحنه مبارزاتی مرگ را تحقیر کردند را به چشم خود دیدند. حضور گسترده و نقش تاثیر گذار زنان را در جنگ خیابانی دیدند.

با گذشت یک ماه از خیزش آبان ماه،  رژیم جمهوری اسلامی قصد دارد تا با شکنجه های وحشیانه، اعتراف گیری های نمایشی و کشتار بی رحمانه دستگیر شدگان اخیر، رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کند. اما این بار صحنه جامعه با سال های قتل عام دهه 60 و تابستان 67 تفاوت کیفی پیدا کرده است. ابعاد انزجار و نفرت عمومی از رژیم در میان آحاد جامعه خصوصا طبقات تهیدست، همان کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند، چنان عمیق و ریشه ای است که با این ترفند های جنایتکارانه نمی تواند مهر خاموشی و بی تفاوتی را در میان مردم ایجاد کند. شعله ای که در مبارزات دیماه 96 روشن گردید در آبان ماه 98 شعله ور تر شد و میرود تا به حریقی بدل شود که کل دودمان این سیستم ستم و استثمار را در خود ذوب کرده و به خاکستر بدل کند.

در روزهای اخیر با تمام تهدید ها و بگیر و ببند های خانواده های جان باختگان و دستگیر شدگان، تعدادی از مادران دادخواه طی بیانیه ای از مردم خواسته اند که روز 5 دی را به روزی برای افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی بدل کنند و این چنین ادای احترام به کشته شدگان آبان ماه نمایند.

ما ضمن حمایت از بیانیه مادران دادخواه بار دیگر بر این حقیقت انکار ناپذیر پای می فشاریم که ادای احترام به همه جان باختگان که زندگی خود را سرفرازانه برای کسب رهایی انسان ها فدا کردند، تنها و تنها با ادامه و تشدید مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی است که معنای واقعی به خود خواهد گرفت. خواست مادران جان باختگان در روز 5 دی و همه روزهای پس از آن را به ادامه مبارزه برای "آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و همه بازداشت شدگان دوره اخیر" که پیوند گسست نا پذیری با شعار" نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم" دارد را در همه مبارزات و جبنش ها باید چنان گسترده و فراگیر طرح کنیم که هم بتوانیم ترفندهای رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی را در هم شکنیم و هم این که بتوانیم راه را بر کلیه نیروهای طرفدار امپریالیست ها، هم چون سلطنت طلب ها ،  اصلاح طلبان رانده شده از قدرت و.. که امروزه اشک تمساح برای جان باختگان و دستگیر شدگان آبان ماه در خدمت به اهداف خود می ریزند، ببندیم.

سازمان زنان هشت مارس ( ایران  افغانستان)

21 دسامبر 2019 برابر با 30 آذر 1398  

www.8mars.com

www.youtube.com/8marsorg

www.facebook.com/8marsorg

https://t.me/eightmars