فراخوان ۸ مارس، روز جهانی زن - دوسلدورف

فراخوان شرکت در راهپیمایی به مناسبت روز زن ۲۰۱۷ - برمن

فراخوان ۸ مارس، روز جهانی زن - دوسلدورف

فراخوان: بدون مبارزه‌ی انقلابی زنان، امکان هیچ تغییری وجود ندارد!-بروکسل

هشت مارس روز اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان / هلند

فراخوان شرکت در آکسیون 8 مارس روز اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان - آمستردام

امسال فعالین سازمان زنان هشت مارس واحد هلند همراه با فعالین "کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران"، اولین فعالیت عملی و سازماندهی سراسری کارزار که در اروپا و کانادا می باشد را در مراسم ۸ مارس ۲۰۱۷ آغاز می کنند.

برخیز! فریاد بزن! طنین صدایت قدرت نه فته در خشم ماست!

فراخوان: کارزار زنان علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی! - تورنتو

زنان در صف مقدم مبارزه با فاشیسم و واپسگرایی ایستادهاند و برای احقاق حقوق خودشان و سایر فرودستان مبارزه خواهند کرد!