فراخوان به شرکت در آکسیون اعتراضی!

فراخوان به شرکت در آکسیون اعتراضی!

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

 

یکی از شاخص‌های اصلی خشونت، کنترل بر بدن زنان است. با قدرت‌گیری هر چه وسیع‌تر نیروهای راست افراطی و فاشیست‌ها در کشورهای امپریالیستی شرایط برای بازپس‌گیری و محدود کردن حقوق زنان آماده‌تر شده است. در این میان حق سقط‌جنین که موضوع کنترل بر بدن زن است بیش از گذشته موردحمله‌ی دولت‌های فاشیست، دستِ راستی و بنیادگرایان مذهبی قرارگرفته است. حمله‌ی آشکار و ایجاد قید و شرط برای سقط‌جنین موضوعی است تعیین‌کننده برای حفظ جایگاه فرودست زن و تقویت و حفاظت از روابط مردسالارانه؛ چراکه تولیدمثل در جامعه‌ی طبقاتی سرمایه‌داری یکی از اهرم‌های اصلی ستم بر زن است.

 

 

در کشورهای خاورمیانه ما با حاکمیت دولت‌های زن‌ستیز و نیروهای بنیادگرایی مواجه هستیم که بر پایه‌ی احکام شریعت، بدن زن و کنترل تمام و کمال آن را با اجباری کردن حجاب به اجرا درآورده و با تصویب انواع و اقسام قوانین ضد زن آشکارا زنان را به جایگاه برده گی کشانده‌اند.

در ایران، رژیم تئوکراتیک جمهوری اسلامی با سازمان‌دهی اولین حمله علیه زنان، با اجباری کردن حجاب قدرت‌گیری خود را آغاز کرد. این دولت واپس‌گرا برای تثبیت ایدئولوژیکِ حاکمیت بنیادگرای اسلامی نیاز به اجباری کردن حجاب و کنترل دولتی بر بدن زنان داشت. چراکه نقش و جایگاه زنان صرفاً ابزاری برای تولیدمثل در جهت تداوم این نظام ستم و استثماراست. در نظام زن‌ستیز جمهوری اسلامی حجاب اجباری و سازمان‌دهی نیروهای سرکوبگرش برای کنترل زنان، در خدمت به کنترل و سلطه‌ی مردان بر زنان و برای تعمیق موقعیت فرودست زنان است. حجاب اجباری که یکی از نمادین‌ترین اشکال خشونت دولتی برای کنترل بدن زنان با زور سرنیزه، بازداشت، توهین و تحقیر اعمال‌شده است، جایگاه ایدئولوژیک تعیین‌کننده‌ای برای رژیم جمهوری اسلامی ایران دارد.

این واقعیات آشکار می‌کند که در تمام جهان زنان و بدن‌شان تحت خشونت سازمان‌یافته و سیستماتیک سیستم سرمایه‌داری مردسالارانه هستند. سیستمی که بدون تثبیت و به رسمیت شناختن برتری مرد بر زن در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قادر به ادامه‌ی حیات نیست. درنتیجه ناگزیر است که جنگی همه‌جانبه و بی‌رحمانه علیه زنان را سازمان‌دهی کند. اما هرقدر زنجیره‌ی خشونت جهانی‌تر شده است، مبارزه و مقاومت زنان نیز ابعاد جهانی‌تری به خود گرفته است.

ما زنان آگاه و انقلابی همراه با هم سرنوشتان مان در سراسر جهان با ادامه و پیشبرد مبارزه  خستگی ناپذیر و به طور آگاهانه، هدفمند و متشکل، به این خشونت، جنگ و نفرت علیه زنان خاتمه خواهیم داد تا زنان بتوانند بخشی از جامعه نوینی باشند که برای رهایی  تمام و کمال بشریت مبارزه می کند.

ما از همه فعالین، نیروها و تشکلات مبارزه و آزادیخواه می خواهیم که دراین آکسیون اعتراضی به ما بپیوندند تا همراه هم بتوانیم صدای میلیون ها زن در ایران را علیه حجاب اجباری این مرکز خشونت دولتی علیه زنان انعکاس دهیم.

 

زمان : 25 نوامبر 2018 ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر

 

مکان : Ealing Broadway W5 5JW

Opposite Marks & Spencer

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) – انگلستان

فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران – انگلستان