فراخوان به آکسیون ایستاده‌ - آمستردام

برای جلوگیری از قتل عامی دیگر در خیابان‌ها و زندان‌ها و آزادی تمام زندانیان سیاسی در مقابل دفتر امنستی اینترناشنال!

فراخوان تظاهرات - لندن

برای آزادی همه دستگیرشدگان خیزش اخیر و کلیه زندانیان سیاسی مقابل سفارت

فراخوان به شرکت در دو گردهم آیی اعتراضی- برمن

فراخوان مبارزاتی به مناسبت ۲۵ نوامبر - روتردام

خشونت علیه زنان مرز نمی شناسند!

فراخوان دفاع - لندن

از مبارزات مردم علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

فراخوان به آکسیون - دن هاگ

در همبستگی با مبارزات مردم در ایران

فراخوان مشترک به آکسیون اعتراضی - لندن

در سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران

فراخوان دعوت به آکسیون - آمستردام

به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی: سی و یک سال پیش رژیم سرکوبگرجمهوری اسلامی برای تثبیت موقعیت خود، دست به سرکوب و قلع و قمع نیروهای آزادیخواه، مبارز، انقلابی و کمونیست زد.