فراخوان

8 مارس روز جهانی زن فرا ميرسد! روز صف آرايی زنان در سراسر جهان!
 روز شورش! روز اتحاد و همبستگی زنان!

زن، انـــــقلاب، رهــايی!   زن، زنــــدگی، آزدای!

ما زنان ایران و افغانستان امسال با اتکا بر دستاوردهای مبارزات شکوهمند زنان در خيزش ژينا در ايران و مبارزات شجاعانه زنان در افغانستان، دامنه حمايت و همبستگی انترناسيوناليستی را در ميان خواهران هم سنگرمان گسترده تر کرده و اين گونه صفوف مبارزاتی مان را براي ساختن آينده، آينده اي فارغ از ستم جنسی و جنسيتی و طبقاتی رقم خواهیم زد.

 

انگلستان - لندن:

زمان: شنبه 4 مارس 2023 /  ساعت:  12:30

Corner of Selfridges Oxford Street آدرس: 

      

آلمان - برلین:

زمان: يکشنبه 5 مارس 2023 /  ساعت:  11:00

آدرس: Brandenburger Tor

زمان: چهارشنبه 8 مارس  ساعت : 10:00

آدرس: Podbielskialle e67

 

آلمان - فرانکفورت:

زمان: دوشنبه 6  مارس 2023 / ساعت:  15:00

آدرس: Zeil 114 gegenüber Einmündung libfrauenstraße

 

هلند - آمستردام:

زمان: چهارشنبه 8 مارس 2023 ساعت: 17:00

آدرس: میدان دام

 

آلمان -برمن:

زمان: چهارشنبه 8 مارس 2023 /  ساعت:  16:00

آدرس: Leibnizpark (Neptunbrunnen / Friedrich-Ebert-Str.)

 

آمریکا:

زمان: پنچ شنبه 9 مارس 2023     ساعت:  10:00

آدرس:

Saint Cloud downtown, Saint Cloud, Minnesota

فعالين سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان) همراه با فعالين جنبش زنان از کشورهای گوناگون، مراسم روز جهانی زن را برگزار می کنند!