فراخوان روز جهانی زن - آمستردام

۸ مارس روز همبستگی مبارزات زنان در سراسر جهان!

فراخوان شرکت در راهپیمایی روز جهانی زن - برمن

فراخوان به آکسیون - روتردام

روز همبستگی و مبارزاتی علیه خشونت بر زنان

جلسه پالتاکی: چرا بدن زنان به اسارت گرفته شده است؟

به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان!

فراخوان به آکسیون مبارزاتی - دن هاگ

به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

دعوت به آکسیون اعتراضی مشترک - لندن

فراخوان به تجمع - آمستردام

در حمایت از مبارزات مردم زحمتکش و زنان جسور

فراخوان حمایت - لندن

در همبستگی با مادران دادخواه و به یاد همه جان باختگان مقابل سفارت