ریگ در کفش زن ایرانی را در غرب هم می شود سنگسار کرد.

خشونت علیه زنان تا سر حد مرگ

زنان در جمهوری اسلامی

بررسی مسئله خشونت علیه زنان با نگاهی به قصه خاله سوسکه

قصه گو با قصه گویی خود جامعه را مورد خطاب قرار می دهد و انتظار برخوردی انتقادی و پویا از طرف جامعه دارد.