روایت‌های زنان پناهجویی که قربانی خشونت شده‌اند!

سوما نگهداری نيا، روايت‌های زنان پناه‌جويی را منعکس می‌کند که قربانی خشونت شده‌اند. زنانی که مجبور به فرار از جهنم پدر/مردسالاری شده‌اند و برای نجات خود و فرزندشان مسير پر خطری را طی کرده‌اند که جای امنی در اين جهان برای خود جستجو کنند!

زنان سخن می گویند

زندگی پروین، زندگی هزاران هزار پروین‌های بی‌نام و نشانی است که مجبورند برای داشتن اطاق محقری و لقمه نانی، تن‌اشان را در اختیار مردان بگذارند! برای پروین و پروین‌ها، تن‌فروشی شغل نیست، بلکه درب و داغان شدن ‌شَان انسانی‌اشان است.

تشدید خشونت علیه زنان و نقش قانون، دولت و اشغال گران در افغانستان

اسیدپاشی: تشدید خشونت بر زنان

زن هلندی قربانی تجاوز به اتهام زنا در قطر زندانی شد

ندایی که ما را به یک مبارزه‌ی انقلابی علیه خشونت بر زنان فرا می‌خواند!

ازدواج دختر بچه های خردسال، لکه ننگی بر چهرۀ جامعه ما

مادر ریحانه جباری- بخشش یا انتقام در دست خانواده مقتول است

آزار جنسی یک دانشجوی مصری در حیاط دانشگاه، اینجا اذیت دختران جرم نیست.

خشونت علیه زنان در کردستان - کاوه اردلان