عایشه: چهره‌ی یک زن افغان

اعتیاد و خودسوزی در میان زنان افغانستان

هر نيم ساعت يك زن افغانى قربانى خشونت‌هاى خانوادگى در اين كشور میشود.

خشونت با زنان افغان از نگاه آمار- آصف معروف

خشونت با زنان افغان از نگاه آمار

تبعيض جنسيتی، مانعی در مقابل توسعه پايدار

تبعيض جنسيتی، مانعی در مقابل توسعه پايدار

به یاد رزا

ژوئن ۲۰۰۵ هفده تن از انقلابیون ترکیه بدست ارتش این کشور کشته شدند. رزا یکی از این جانباختگان بود. رزا مبارزه برای رهائی زنان را بخش لاینفکی از مبارزه برای سرنگونی نظام حاکم می دانست و بطور خستگی ناپذیر برای آگاهی و تشکل زنان در ترکیه مبارزه می کرد. بسیاری از فعالین هشت مارس رزا را به خاطر دارند. او تجاربش را بی دریغ با ما شریک می شد و با اشتیاق آماده آموختن از تجارب ما بود. یادش همواره با ما خواهد بود. این مقاله توسط یکی از خوانندگان از هفته نامه «انقلاب» صدای حزب کمونیست انقلابی، آمریکا ترجمه و برای ما ارسال شده است. – هشت مارس

قتل ناموسی و سکوت رفقا!

زن، اسلام و جمهوری اسلامی افغانستان (۱)   تجاوز، از دواج اجباری و سنگسار