مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری راه را برای مبارزه‌ی عمیق‌تر با ستم و استثمارهموار می‌کند!

حدود ۴۰ سال پیش خمینی یکی از مهم‌ترین پایه‌های «انقلاب اسلامی»اش را در حجاب زنان فشرده کرد و این‌چنین حجاب اجباری نماد و پرچم ایدئولوژیک این نظام شد. جمهوری اسلامی با اعلام اجباری بودن حجاب، مناسبات نابرابر را به‌عنوان پایه‌ی حاکمیت خود اعلام کرد. این رژیم با فرمان حجاب اجباری اعلام کرد که بر پایه‌ی سرکوب، تبعیض، خشونتِ گسترده و برده‌گی زنان استوار است.

پوزخندی بر حقارت زنان یا اعترافی حقیر به عجز حاکمیت؟!

همان‌طور که مبارزات دی‌ماه سکویی برای پرش دختران خیابان انقلاب بود، مبارزات زنان علیه حجاب اجباری نیز زمینه‌ای برای مبارزه‌ی سیاسی، عمیق‌تر و متشکل زنان در سایر عرصه‌های ستم بر زنان باز خواهد کرد، افق جنبش مردم را بالاتر خواهد برد و حضور و مبارزه‌ی زنان در سایر جنبش‌ها برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را تقویت خواهد کرد.

مهرانگیز جهانشاهی از میان ما رفت!

مهرانگیز از یاران سازمان زنان هشت مارس بود که در برخی فعالیت‌ها و نشست‌های سالانه‌‌‌مان همراهی می‌کرد.

پیام سازمان زنان هشت مارس هلند در مراسم روز کومه له - آمستردام

ضمن گرامی داشت روز کوموله؛ با ادای احترام؛ به همه مبارزینی که؛ جانشان را نثار آرمان های بزرگ و انسانی شان کردند؛ تا دنیای تاریکی را که مرتجعین؛ ستم گران و استثمارگران تاریخ؛ به مردم جهان تحمیل کرده اند را پاک کنند، و روشنایی فردای, بدون ستم و اسثتمار را، نوید دهند.

درود بر مردمی که موج نوینی از مبارزات آفریدند!

خیزش پرشور مردم در شهرهای کوچک و بزرگ، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب دستگاه سیاسی مرتجعین حاکم را میخکوب و مستأصل کرد؛ مردم از مشهد تا اهواز، از کرمانشاه تا رشت، همدان، قم، قوچان، اصفهان، ساری، قزوین و خرم‌آباد... به خیابان آمدند و دسته‌دسته به یکدیگر ‌پیوستند.

دانشگاه تریبون آگاهی و انعکاس مبارزات توده‌هاست!- بروکسل

بیانیه‌ی مشترک در رابطه با اعتراضاتِ اخیر جنبش دانشجویی

در نظام طبقاتی، تأثیر قهر طبیعت هم طبقاتی است!

نه تنها شب، بلکه کنترل بدنمان را از مردسالاری بازپس بگیریم!