طرح «جوانی جمعیت» مقابله با روحیه سرکش و مبارزه جویانه زنان است!

یکی از مشخصه‌های اصلی رژیم زن ستیزجمهوری اسلامی از بدو قدرت گیری تا کنون، انقیاد مطلق زنان بوده است. طرح «جوانی جمعیت»، طرحی است در خدمت تشدید و تعمیق خشونت بر زنان. این طرح می‌خواهد از شدت ضرباتی که در سال‌های اخیر از مقابله‌ی جوانان با تشکیل خانواده صورت گرفته است، بکاهد. طبق آمار‌های رژیم تعداد وسیعی از زنان جوان، دیگر حاضر به تن دادن به ازدواج نیستند و این برای رژیمی که یکی از ارکان اصلی ستمگری ش را فرودستی زنان تشکیل می‌دهد، به معنای به زیر سوال رفتن بسیاری از ارزش‌ها و معیارهای اسلامی و فرهنگ پدر سالارانه دینی است.

از طرف دیگر طرح «جوانی جمعیت» و ممنوعیت فروش قرص‌های پیش گیری از بارداری و تشدید جرم علیه زنانی که به سقط جنین دست می‌زنند، تبدیل کردن بیش از پیش زنان به ماشینی است که قرار است خط تولید بچه‌سازی را راه اندازی کنند و خانه‌نشین شوند. این گونه نقش و جایگاه «طبیعی» خود را در نگه داری از فرزندان و رتق و فتق امور خانه و سرویس دهی به مردان ایفا کنند. در نتیجه پیشبرد این نقش توسط زنان آنان را هر چه بیشتر از زاویه اقتصادی به مردان وابسته و بر بستر آن، شرایط برای کنترل و سلطه‌گری مردان بیشتر مهیا می‌شود و این چنین فرهنگ پدر/مردسالاری در خانواده و جامعه بیشتر و بیشتر رخنه می‌کند.

از طرف دیگر این طرح قرار است برای شونیست های شیعه ی اسلامی در قدرت، جمعیت شیعه را افزایش دهد تا از این طریق نسبت به دیگر ادیان خصوصا سنی، حاکمین در قدرت را در موقعیت بهتری برای ادامه حاکمیت ننگین شان قرار دهد.

هدف دیگر طرح «جوانی جمعیت» برای سرمایه داران حاکم، ایجاد خیل عظیمی از ارتش ذخیره کار در خدمت به کسب هر چه بیشتر سود و گسترش سرمایه های شان است.

در شرایطی که خیل عظیمی از مردم در گرسنگی به سر می برند و به نان شب خود محتاج اند، در شرایطی که اکثریت زنان که از طبقات زحمتکش و کارگر هستند چنان تحت فشار فقر و فلاکت قرار دارند که صدای خرد شدن استخوان های شان به گوش می رسد، در شرایطی که هزاران هزار زن به خاطر فقر و بی کاری دست به تن فروشی برای بقای زندگی می زنند، در شرایطی که گور خوابی و کارتن خوابی به یک موضوع زنانه در جامعه بدل شده است و.... طرح «جوانی جمعیت» که در۷٣ جلسه بین نرینه های اسلامی حاکم پیش رفته و با ۷٤ ماده نهایی شده است، به معنای گسترش زن کشی، کودک همسری، خشونت خانگی، خودسوزی و قتل زنان است.

اما در اوضاع کنونی، اوضاعی که رژیم جمهوری اسلامی از زاویه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی در بحران محض به سر می‌برد، در اوضاعی که جامعه در حالت انفجاری است و هر آن می‌تواند با خیزش دیگری منفجر شود، پیشبرد طرح افزایش «جوانی جمعیت» نه از موضع قدرت، بلکه نتیجه ضعف و شکست ایدئولوژیک رژیم است. شکست ایدئولوژیکی که در نتیجه مبارزه و مقاومت زنان از حجاب اجباری گرفته تا سایر مبارزات و خیزش‌ها نصیب‌شان شده است. این طرح نیز که در مقابله با روحیه سرکش و مبارزه جویانه زنان طراحی شده است، با ادامه مبارزه و مقاومت زنان شکست خواهد خورد.

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

٢۷ مارس ٢۰٢١