تنھا صداست كه می ماند.... گفته ها و نوشته ها (مجموعه دوم)

رفيق آذر درخشان، وظيفه ی انتشار مجموعه ی نوشته ها و سخنرانی های خود را، به نگارنده ی اين سطور سپرد. خوشبختانه در هنگام حيات رفيق، بخشی از آن مجموعه در كتابی با نام «زنان سال صفر» انتشار يافت.كاری كه بدون همياری بيدريغ و شبانه روزی بسياری از رفقا و دوستان آذر ميسر نبود. اينك مجموعه «تنها صداست كه می ماند» پيشروی شماست.

مجموعه ای از نقد نظرات زنان لیبرال و اصلاح طلب

آن چه در پیش رو دارید منتخبی است از نوشته های فعالین سازمان زنان هشت مارس در برخورد به نظریه پردازان و پروژه های زنان لیبرال و اصلاح طلب، خصوصا از زمان شکل گیری کمپین یک میلیون امضا، همگرایی جنبش زنان و ... انتشار این مجموعه برای زنان و دختران جوان نسل سوم که حضوری جسورانه در صحنه سیاسی بخصوص در خیزش توده ای پس از "انتخابات" ۸۸ داشتند از اهمیت برخوردار است.

مجموعه ای از سخنرانی ھای زنان در اولین نشست زنان چپ و کمونیست

نشست زنان چپ و کمونیست می تواند گام مهمی و فصل تاریخی مھمی در دفتر جنبش انقلابی زنان باشد.ستم بر زنان یا فرودستی زن یكی از آن روابط اجتماعی ستمگرانه ای است كه به استحكام شالوده ھای جامعه طبقاتی استثماری خدمت می كند.این ستمگری اجتماعی قدمتی به اندازه ظھور جامعه طبقاتی دارد. رابطه اجتماعی كه میان زن و مرد برقرار است در قلب جامعه طبقاتی قرار دارد و لازمه تمامی اشكال استثمار منجمله استثمار سرمایه دارانه است.

بردار كردن عاطفه

تاريخ کشور ما در دوره حکومت ننگين جمھوری اسالمی، بسی خونبار است.

در ميان اعدامی ھا، افراد مختلف با شرايط متفاوت از لحاظ افکار و عقايد، قوميت، سن، جنس، شغل و ...؛ وجود داشته اند، انسان ھايی که گناه شان اعتراضی بجا به شرايط تحميلی ظالمانه و يا سرپيچی از فرامين و قوانين غير انسانی حاکم بود و چه بسا، اعدام ھايی برای پنھان ماندن تخلفات و فساد عوامل حکومتی، صورت گرفته است.
به ھر روی، دست اندرکاران جمھوری اسالمی ھر فردی را مانعی در راه رسيدن به اھداف و اميال شان تشخيص دادند، به قتل رساندند. رويه ای که ھمچنان ادامه دارد و تا جمھوری خونريز اسلامی ھست، ادامه خواھد داشت.

با زبان آتش

نوشته ای که در پیش رو دارید، سومین بخش از مجموعه ای است که خواهیم کوشید در آن تصویری از زنان کمونیست و انقلابی عرضه کنیم. هدف دو گانه است.
این زنان، در دو جبهه سانسور شده اند. بورژوازی به خاطر دشمنی با ایده ها و مبارزات شان آنان را نفی می کند. یا اگر آنقدر رجسته اند که انکارشان ممکن نیست، تحریف شان میکند.
نگرش مردسالارانه در جنبش انقلابی و کمونیستی نیز به دلیل آن که زن بوده اند، اغلب در موردشان سکوت کرده است.

زنان سال صفر مجموعه ی از مقالات و سخنرانی ها

آن چه در پيش رو داريد منتخبی است از نوشته های من طی سالهايی که در جنبش زنان فعاليت کرده ام، از زمانی که به همراه دوستانم برای لزوم تشکل مستقل زنان رزميديم و سازمان زنان هشت مارس را بنا نهاديم، در کنار ساير زنان انقلابی صدای مان را عليه حکومت اسلامی حاکم بر ايران بلند کرديم ولی در مقابل جنايات امپرياليستها نيز ساکت ننشستيم، با بيراهه های اصلاح طلبانه ای که در برابر زنان و جامعه گشوده شد مبارزه کرديم و برای روشن کردن راه رهايی با هم به جدل پرداختيم. اين کتاب تقديم می شود به همه کوشندگان راه رهايی زنان و به ويژه زنان هشت مارس و زنانی که در جريان راهپيمايی کارزار زنان پنج شبانه روز با هم بوديم و شادترين لحظات زندگی و مبارزه را کنار هم گذرانديم.

دو دیدگاه در جنبش زنان ایران: رفرمیست یا انقلاب

شهرزاد مجاب استاد دپارتمان آموزش بزرگسالان و رییس مطالعات زنان دانشگاه تورنتو می باشد. وی در زمینه‌های آموزش سیاسی، روش تدریس قمینیسم، زنان مهاجر و آموزش، زنان، دولت، گلوبالیزاسیون و شهروندی، زنان، جنگ و خشونت مقالات متعددی در همین زمینه ها به زبان های کردی، فارسی و انگلیسی چاپ کرده است.

از شکوفه های درخت تن

مينا حق شناس اگر مي خواست پاي سروده هايش امضاء بگذارد معمولا مي نوشت ترانه يا سوسن. او را در دي ماه سرد امسال از دست داديم، بعد از چهار سال نبرد سخت با آن بيماري جانكاه. گروهی از ما، مينا را به عنوان همسنگر و همرزم مي شناختيم، در بحث ها و
جلسات طولانی، با گپ و نشريه، با پرچم سرخ در تظاهرات های انترناسيوناليستی.
ما نیز اين سروده ها را همانگونه كه هستند می پذيريم: بازتاب و نشانه ای از ذهنيت و احساس مينا در مواجهه با چند موقعيت شخصی، چند واقعه سياسی، چند موضوع اجتماعی. انتشارسروده های مينا كمكی است به شناساندن گوشه ای ديگر از خصوصيات و نوع نگاهش به زندگی و آرمان رهايی.

سكس و شرع و زن در تاريخ اسلام

با دیدی انتقادی و رویکردی علمی در باره ی جایگاه زن در دین اسلام: با ظهور اسلام، و ترويج اندیشه های دگم و واپسگرايانه، و تبديل آن به دینی سرشار از سكس و تجاوز جنسي و شهوتراني و هوسراني براي طیف مردان مسلمان، سیستمی توتاليتر بر جامعه حاكم شد كه، نه تنها رفتار، بلكه اندیشه انسان را تحت نفوذ و زير سيطره خود قرار داد. وجود ده ها آ يه ی زن ستيزانه و صدها حديث از پيامبر و خلفا و ائمه، گو ياي دگرديسي هايست كه زمينه ی انحطاط جامعه را در پي دارد. اسلام از همان ابتدا ی ظهورش، انسان ها را در همان دو گروه دسته بندی شده ی اجتماع، يعني گروهي حاكم و گروهي محكوم، باقي گذاشت. و قانون لايزال مردان حاكم و زنان محكوم، مردان بهتر، زنان كمتر را، برای همشه ماندگار ساخت...

تاريخ گفته نشده اسلام جلد دوم

چگونه محمد بزور عربستان را وارد عصر تمدن كرد.
در گذار نظام بدوی به نظام تمدن، در همه نقاط جهان، مناسبات نظام جديد بزور اسلحه و سرکوب بود که توانست جايگزين مناسبات بدوی پيشين گردد. علت اين امر اين بود که مناسبات جديد در مقايسه با مناسبات گذشته تبعيض آميز و استثمارگرانه بود، و تازه بدوران رسيده ها و کسانيکه از قِبَل مالکيت خصوصی و انباشت ثروت به گروه ها و طبقات دارا تبديل شده بودند، نه تنها برای حفظ ثروت خود از تعرض ندارها و طبقات فقير، بلکه به منظور دست اندازی بيشتر به جان و مال آنان و افزايش دارايی های خود، ناچار به گردآوری نيروهای مسلح برای اين منظور بودند. طبقات دارا بموازات مسلح کردن خود، طبقات نادار را که اکنون منبع خطر بحساب می آمدند، برای تامين امنيت خود، خلع سلاح و بی خطر ميکنند.