معرفی کتاب خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷ (دفتر نخست) همبستگی جهانی

خواندن این کتاب به ما کمک می‌کند تا بفهمیم، چرا این یورش انجام گرفت و چرا این مقاومت هنوز ادامه دارد؛ و این‌که چرا نیروهای چپ به زنان پشت کردند و این اشتباه تاریخی را تکرار کردند که خطر عمده امپریالیسم است نه رهایی زنان.
خواندن این کتاب باید این هشدار را به روشن‌فکران و فعالان سیاسی بدهد که اهمیت زنان را به‌عنوان یک نیروی بسیار مهم انقلابی درک کنند مخصوصاً در دوران اخیر و پس از خیزش انقلابی مردم خاورمیانه و مخصوصاً نقش زنان ایران در پیش‌بردِ مبارزه علیه پاتریاکی مذهبی و اسلامی.»

زنجیره خشونت علیه زنان به قدمت هزاران سال و به درازای همه مرزهای جهان

آنچه پیشرو دارید منتخبی است از مقالات، بیانیه ها و ترجمه هایی که از سازمان زنان هشت مارس و یا فعالین آن در مورد خشونت علیه زنان منتشر شده است.انتشار این مجموعه تلاشی است در جهت ارتقا آگاهی بر سر اشکال گوناگون خشونت بر علیه زنان و ارائه ی راه حل در جهت از بین بردن آن.امروز ما در جهانی زندگی میکنیم که زنجیره ی خشونت علیه زنان به قدمت هزاران سال و به درازی همه ی مرزهای جهان کشیده شده است.در جهانی که خشونت علیه زنان بیداد میکند؛ و در یک مقیاس جهانی زنجیره ی بهم پیوسته ای از خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان است.

در بیست و پنجمین سالگرد زندانیان سیاسی دهه ۶٠ و تابستان خونین ۶٧

در بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی بر آن شدیم که مجموعه ای از سخنرانی ھا، پیام ھا و اطلاعیه ھای سازمان زنان ھشت مارس و فعالین این سازمان را در مورد علل کشتار انقلابیون و مبارزین دھه ۶٠ و تابستان ۶٧ را در اختیار خواننده گان قرار دھیم. امید داریم که انتشار این مجموعه کمکی باشد برای آگاه کردن ھر چه بیشتر نسل جوان از تاریخ مبارزاتی نسلی که جرئت کرد برای ساختن جامعه ای که در آن زندان و زندانی معنا نداشته باشد، خلاف جریان شنا کند.

تنھا صداست كه می ماند.... گفته ها و نوشته ها (مجموعه دوم)

رفيق آذر درخشان، وظيفه ی انتشار مجموعه ی نوشته ها و سخنرانی های خود را، به نگارنده ی اين سطور سپرد. خوشبختانه در هنگام حيات رفيق، بخشی از آن مجموعه در كتابی با نام «زنان سال صفر» انتشار يافت.كاری كه بدون همياری بيدريغ و شبانه روزی بسياری از رفقا و دوستان آذر ميسر نبود. اينك مجموعه «تنها صداست كه می ماند» پيشروی شماست.

مجموعه ای از نقد نظرات زنان لیبرال و اصلاح طلب

آن چه در پیش رو دارید منتخبی است از نوشته های فعالین سازمان زنان هشت مارس در برخورد به نظریه پردازان و پروژه های زنان لیبرال و اصلاح طلب، خصوصا از زمان شکل گیری کمپین یک میلیون امضا، همگرایی جنبش زنان و ... انتشار این مجموعه برای زنان و دختران جوان نسل سوم که حضوری جسورانه در صحنه سیاسی بخصوص در خیزش توده ای پس از "انتخابات" ۸۸ داشتند از اهمیت برخوردار است.

مجموعه ای از سخنرانی ھای زنان در اولین نشست زنان چپ و کمونیست

نشست زنان چپ و کمونیست می تواند گام مهمی و فصل تاریخی مھمی در دفتر جنبش انقلابی زنان باشد.ستم بر زنان یا فرودستی زن یكی از آن روابط اجتماعی ستمگرانه ای است كه به استحكام شالوده ھای جامعه طبقاتی استثماری خدمت می كند.این ستمگری اجتماعی قدمتی به اندازه ظھور جامعه طبقاتی دارد. رابطه اجتماعی كه میان زن و مرد برقرار است در قلب جامعه طبقاتی قرار دارد و لازمه تمامی اشكال استثمار منجمله استثمار سرمایه دارانه است.

بردار كردن عاطفه

تاريخ کشور ما در دوره حکومت ننگين جمھوری اسالمی، بسی خونبار است.

در ميان اعدامی ھا، افراد مختلف با شرايط متفاوت از لحاظ افکار و عقايد، قوميت، سن، جنس، شغل و ...؛ وجود داشته اند، انسان ھايی که گناه شان اعتراضی بجا به شرايط تحميلی ظالمانه و يا سرپيچی از فرامين و قوانين غير انسانی حاکم بود و چه بسا، اعدام ھايی برای پنھان ماندن تخلفات و فساد عوامل حکومتی، صورت گرفته است.
به ھر روی، دست اندرکاران جمھوری اسالمی ھر فردی را مانعی در راه رسيدن به اھداف و اميال شان تشخيص دادند، به قتل رساندند. رويه ای که ھمچنان ادامه دارد و تا جمھوری خونريز اسلامی ھست، ادامه خواھد داشت.

با زبان آتش

نوشته ای که در پیش رو دارید، سومین بخش از مجموعه ای است که خواهیم کوشید در آن تصویری از زنان کمونیست و انقلابی عرضه کنیم. هدف دو گانه است.
این زنان، در دو جبهه سانسور شده اند. بورژوازی به خاطر دشمنی با ایده ها و مبارزات شان آنان را نفی می کند. یا اگر آنقدر رجسته اند که انکارشان ممکن نیست، تحریف شان میکند.
نگرش مردسالارانه در جنبش انقلابی و کمونیستی نیز به دلیل آن که زن بوده اند، اغلب در موردشان سکوت کرده است.

زنان سال صفر مجموعه ی از مقالات و سخنرانی ها

آن چه در پيش رو داريد منتخبی است از نوشته های من طی سالهايی که در جنبش زنان فعاليت کرده ام، از زمانی که به همراه دوستانم برای لزوم تشکل مستقل زنان رزميديم و سازمان زنان هشت مارس را بنا نهاديم، در کنار ساير زنان انقلابی صدای مان را عليه حکومت اسلامی حاکم بر ايران بلند کرديم ولی در مقابل جنايات امپرياليستها نيز ساکت ننشستيم، با بيراهه های اصلاح طلبانه ای که در برابر زنان و جامعه گشوده شد مبارزه کرديم و برای روشن کردن راه رهايی با هم به جدل پرداختيم. اين کتاب تقديم می شود به همه کوشندگان راه رهايی زنان و به ويژه زنان هشت مارس و زنانی که در جريان راهپيمايی کارزار زنان پنج شبانه روز با هم بوديم و شادترين لحظات زندگی و مبارزه را کنار هم گذرانديم.

دو دیدگاه در جنبش زنان ایران: رفرمیست یا انقلاب

شهرزاد مجاب استاد دپارتمان آموزش بزرگسالان و رییس مطالعات زنان دانشگاه تورنتو می باشد. وی در زمینه‌های آموزش سیاسی، روش تدریس قمینیسم، زنان مهاجر و آموزش، زنان، دولت، گلوبالیزاسیون و شهروندی، زنان، جنگ و خشونت مقالات متعددی در همین زمینه ها به زبان های کردی، فارسی و انگلیسی چاپ کرده است.