جنگ همه روزۀ زنان با نظام،

تنها با سرنگونی نظام زنستیز انقلابی جمهوری اسلامی، پایان خواهد یافت!

مزدوران سرکوبگرِ گشت ارشاد، زنی را وحشیانه بازداشت کرده و کشان، کشان، به درون ون منتقل می‌کنند. و با خشونت تمام مرد سپید مویی را که سعی در ممانعت دارد، پس می رانند!

ویدئوی دوم: به سخره گرفتن اقتدار پوشالین نظام و تداوم مبارزات زنان، با ایستادگی جسورانه اشان و با تردد همه روزه، بدون حجاب جباری در اماکن عمومی!

همراهی با این زنان شجاع در این مبارزه، ضرورت تاریخ و انتخاب سمت درست مبارزه است!

١۸ ژوئن ٢٠٢۴

برگرفته از تلگرام هشت مارس

hashtemars@