زن در گرداب شريعت

تقدیم به مادرم. تقدیم به زنان محروم و ستم کشیده ی ایران، افغانستان و همه ی جوامعی که در آن، زنان به نام دین و سنت یا فرهنگ و نژاد از ستم مضاعف درد می کشند.
علت وجودی و محتوی کتاب: دهه ی ۱۳۴۰ (۱۹۶۰) به سبب هایی دهه ی زنان و جوانان بود. در این زمان، اعتراضات اجتماعی با پيش گامی نسل جوان اروپا، زمين را زير پای پاسداران نظم کهنه ی سرمايه داری استعماری به لرزه در آورد.
در اين دهه، زنان اروپايی در حجم عظيمی وارد بازار کار شدند. اصلاح قوانین مدنب و خانواده، همراه با اصلاحات نظام آموزشی و تربیتی، امکان تحقق مشارکت اجتماعی وسیع و همه جانبه ی آنان را فراهم آورد. خانواده ی هسته ای، متکی به کار و درآمد زن و شوهر، هم چون برابری زن و مرد در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نقطه ی شروع و ادامه ی این دوره و در جریان بود. فرهنگ جدیدی از تقسیم کار جنسی در حال استقرار بود.....