دو شعر از

تکه‌های دلم...

وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﻧﮕﮭﺎی رود ﺧﺎﻧﮫ و درﯾﺎ که ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر کشیده است

این شاھکار ھنری یک پناھجوی سوریه در بندر کاله در شمال فرانسه است که وضعیت پناھندگان را با سنگھای رود خانه و دریا به تصویر درآورده .

پرسه در پرلاشز

یکشنبه یازدهم ماه یونی دوهزار و سیزده- پاریس

مرز قصه و واقعیت کجاست؟

شعری به یاد نادیا شاعر افغانستانی

ترانه تصور کن!

دلواپس توام، اما بیمناک نیستم

یک سطل انتقام

برای سکینه محمدی زنی که او را خودکشی دادند.