مرز قصه و واقعیت کجاست؟

شعری به یاد نادیا شاعر افغانستانی

ترانه تصور کن!

دلواپس توام، اما بیمناک نیستم

یک سطل انتقام

برای سکینه محمدی زنی که او را خودکشی دادند.

آی ای شب زدگان

شعر زن

روز جهانی زن

پرسه در پرلاشز