شعری از یک انقلابی کمونیست با عنوان زنان جهان

یک روز در دادگاه

زنی که به خاطر لقمه نانی تن‌اش را به سه مرد در یک گورخالی فروخت!

!قساوت تجاوز و پسر همسایه

داستان «کوتاه کوه روی دل»

معشوقی از جهان فرداها

«کوهِ روی دل»

شعری از زیبا کرباشی

شعری: دم داغ کارزار

زن و نوروز: این شعر در حمایت از کارزار زنان، روز ۷ مارس در انتهای تظاهرات، در دن‌هاگ (لاهه) توسط شاعر خوانده شد.

تغییر بدون مبارزه ممکن نیست!

پس ما با هر زنی که آزاد است صحبت می کنیم که حرف بزند
با این تقاضا
صدای خود را به کار بگیر